RESEARCH PAPER
Role of physical methods of investigations of natural environment and food products
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 71-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the physical methods of investigations of natural environment and food products applied in agrophysics. Experimental methods of investigations of hydro- and thermophysical processes in the soil-plant-atmosphere system were described. Modelling of the processes of mass and energy transfer in the soil-plant-atmosphere system with use of the principle of mass and energy conservation and thermodynamical principles were discussed. Special attention was payed to direct and indirect methods of measurements of evapotranspiration. Problems of agrophysical metrology were discussed basing on an example of application of teledetection for remote measurement of radiational temperature of plants for elaboration of measuring methods of water conditions for systems of hydrotechnical management and redistrubution of water in the rural areas. Application of physical methods of investigations for decreasing qualitative and quantitative losses of plant materials resulting from incorrect evaluation of impact of applied technologies (harvest and processing) was indicated. Modern methods of quality evaluation and sorting of agricultural products based on the detection of various physical properties which correlate well with certain quality factors of the products were discussed. Modelling of the rheological properties which allow for quick evaluation of maturity of fruits and vegetables, influence of storage conditions and the resistance to mechanical loads were considered. Problems of storage of cereal grains and oilseeds were discussed. The most important technological parameters (time, temperature, pressure) and seed parameters (moisture, fine particle content, maturity stage) influencing quality of rape seeds during storage were indicated. Physical properties of granular materials of biological origin influencing storage, handling and processing were discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola fizycznych metod badań środowiska naturalnego i żywności
agrofizyka, fizyczne metody badań, środowisko naturalne, płody rolne, żywność
W pracy omówiono fizyczne metody badań środowiska naturalnego i żywności stosowane w agrofizyce. Przedstawiono eksperymentalne metody badania hydro- i termofizycznych procesów w systemie gleba-roślina-atmosfera. Omówiono modelowanie procesów wymiany masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera korzystające z zasad zachowania masy i energii oraz praw termodynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru ewapotranspiracji. Omówiono zagadnienia metrologii agrofizycznej na przykładzie wykorzystanie teledetekcji do zdalnego pomiaru temperatury radiacyjnej pokrywy roślinnej w celu opracowania metody pomiaru warunków wodnych użytków zielonych i pól uprawnych w aspekcie sterowania systemami melioracji wodnych obszarów użytkowanych rolniczo. Przedstawiono wykorzystanie fizycznych metod badań do obniżenia strat ilościowych i jakościowych płodów rolnych wynikających z niewłaściwej oceny wpływu stosowanych technologii zbioru, przetwarzania i obróbki. Rozważono aktualnie stosowane metody badania jakości płodów rolnych oparte na pomiarze wielu różnych właściwości fizycznych, które dobrze korelują ze wskaźnikami jakości badanych materiałów . Zwrócono uwagę na modelowanie właściwości reologicznych dających możliwość szybkiej oceny stopnia dojrzałości owoców i warzyw, wpływu warunków przechowywania oraz odporności na różnego rodzaju obciążenia mechaniczne. Omówiono zagadnienia składowania ziarna i nasion roślin oleistych. Rozważono najistotniejsze czynniki technologiczne (temperaturę, czas, obciążenie) oraz parametry nasion (wilgotność, dojrzałość, ilość zanieczyszczeń) wpływające na utrzymanie jakości składowanych nasion rzepaku. Zwrócono również uwagę na właściwości roślinnych materiałów sypkich wpływające istotnie na przebieg procesów składowania, przemieszczania i przetwarzania tych materiałów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top