RESEARCH PAPER
Place and significance of agrophysics in teaching curriculums of agricultural academies
 
More details
Hide details
1
Agricultural Engineering and Management, Academies in Ropczyce, A. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 171-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a discussion on the place of agrophysics as a subject in modern curriculums of agricultural academies. Graduates of the majority of studies and specializations in agricultural academies should have sufficient knowledge in the sphere of physical properties of materials of biological origin, which are the major objects in production processes. In order to realize the above objective, it is necessary to introduce fundamentals of physics as a teaching subject at the beginning of the study period and agrophysics as a line subject in the final phase of the studies. These subjects shall be taught by well-qualified teachers using modern teaching methods and able to convey knowledge in a clear and easily comprehensible manner.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Miejsce i znaczenie agrofizyki w programach nauczania uczelni rolniczych
uczelnia rolnicza, agrofizyka, studia, programy nauczania
W pracy przedstawiono rozważania na temat miejsca agrofizyki jako przedmiotu, w nowoczesnych programach nauczania uczelni rolniczych. Absolwenci większości kierunków i specjalności uczelni rolniczych powinni posiadać dostateczne wiadomości z zakresu właściwości fizycznych materiałów pochodzenia biologicznego, które występują jako główne obiekty w procesach produkcyjnych przemysłu spożywczego. Aby zrealizować przedstawiony cel, należy do programów nauczania wprowadzić przedmiot z zakresu fizyki elementarnej na początku studiów i agrofizykę jako przedmiot kierunkowy w końcowej fazie studiów. Przedmioty te winne być prowadzone przez dobrych dydaktyków stosujących nowoczesne metody nauczania, potrafiących w zrozumiały sposób przekazywać wiedzę studentom.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top