RESEARCH PAPER
Agrophysical effects of bio-technology
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 63-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Bio-technology, as a new, rapidly developing discipline, requires immediate solutions for many problems, not only scientific but also practical in nature, relating to the market launch of original products with previously unknown technological properties. In order to design new production processes, it is necessary to know the physical and chemical parameters of agricultural raw materials and also the product during the whole processing and storage period. For the constantly growing requirements with regard to food products, it is necessary to measure their physical properties with increasing accuracy. Agrophysical research plays a key role in solving such problems. The results of agrophysical research achieved so-far, create a good opportunity for such an evolution of studies that would enable the current problems to be studied and ensure their immediate implementation into practice.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agrofizyczne skutki biotechnologii
agrofizyka, biotechnologia, rośliny transgeniczne
Biotechnologia jako nowa, burzliwie rozwijająca się dyscyplina wymaga pilnego rozwiązania wielu problemów, nie tylko naukowych ale i praktycznych w związku z wprowadzaniem na rynek oryginalnych produktów, o nieznanych dotychczas właściwościach technologicznych. Do opracowywania nowych torów produkcyjnych niezbędna jest znajomość parametrów fizycznych i chemicznych surowców rolniczych, a także produktu na całym etapie przetwarzania i przechowywania. Stawiane coraz wyższe wymagania co do jakości produktów żywnościowych także kładą coraz większy nacisk na precyzję oznaczeń ich właściwości fizycznych. Kluczową rolę w rozwiązywaniu takich problemów odgrywają badania agrofizyczne. Dotychczasowe osiągnięcia agrofizyki dają dużą szansę na taką ewolucję prowadzonych badań, która umożliwi podejmowanie aktualnej tematyki, nie tylko nowatorskiej naukowo ale i z perspektywą szybszego zastosowania w praktyce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top