RESEARCH PAPER
Agrophysics in monitoring the process of safe food production
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-15
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 21-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to show agrophysics as one of the scientific disciplines undertaking the problems connected with the process of safe food production and especially with the possibility of application of the agrophysical research methods in this process. These methods give a chance to control the final product as well as to monitor the process of production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności
agrofizyka, bezpieczna żywność, metrologia agrofizyczna
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie agrofizyki jako jednej z dyscyplin naukowych podejmujących zagadnienia związane z procesem produkcji bezpiecznej żywności, a w szczególności z możliwością wykorzystania w tym procesie agrofizycznych metod badawczych. Metody te dają możliwość monitorowania i/lub kontrolowania zarówno procesu produkcji jak i wyrobu finalnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top