RESEARCH PAPER
Standarization of measurements of plant materials physical properties
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Design, University of Agriculture, Balicka 104, 30-149 Kraków, Poland
 
2
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4,20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 211-219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Standardization is an essential element of current modern research techniques. However, analyzing the whole range of agrophysics research of plant materials it is easy to observe that there is a great number of different methods and ways of measuring the same physical quantities, and, thus, there is a lack of standard, generally recognized measurement procedures. Undoubtedly, this resu lts from the complexity of processes taking place in this type of materials. As a result of excessive diversity of methods in use, this specific approach to research -­ in the area indispensable to the development of modern, balanced agricultural and food production -­ becomes a hindrance for technological operations that is the operations which are based on the knowledge and methods of using the matter. The paper presents conditions regarding the issue of standardizing the methods of measuring physical properties of plant materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych
agrofizyka, standardy, metody pomiaru, materiały roślinne
Standaryzacja jest nieodzownym elementem współczesnych, nowoczesnych technik badawczych. Analizując cały obszar badań agrofizycznych dotyczących materiałów roślinnych nietrudno zaobserwować, że istnieje duża liczba różnych metod i sposobów pomiaru tych samych wielkości fizycznych, brak jest jednak standardowych, ogólnie uznanych procedur pomiarowych. Jest to niewątpliwie wynikiem złożoności procesów zachodzących w tego typu materiałach. Ten specyficzny agrofizyczny warsztat badawczy ­- niezbędny do rozwoju nowoczesnej, zrównoważonej produkcji rolno-spożywczej -­ poprzez nadmierną różnorodność wykorzystywanych środków technicznych oraz ich elementów jest przeszkodą przy działaniach technicznych, to znaczy takich, które oparte są na wiedzy i sposobach operowania materią. W pracy zamieszczono uwarunkowania dotyczące problemu standaryzacji metod pomiaru właściwości fizycznych materiałów roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top