Residual effect of nurse-crops on the weight of root mass of companion crops on light soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Ecology, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 663-669
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present research was to compare the residual effect of four nurse-crops cultivated on a light soil on the yielding of six companion crops. The field experiment was carried out in the years 1993-1997 at the Experimental Station of Bezek near Chełm. The static field research was carried out by the split-plot method in four replications. The field experiment included six companion crops: serradella Bydgoska 40 kg ha-1, white clover Podkowa 10 kg ha-1, red clover Hruszowska 20 kg ha-1, hop trefoil Renata 15 kg ha-1, white melilot Selgo 20 kg ha-1, Dutch ryegrass Motycki 40 kg ha-1 planted into four cereal crops: winter rye Dankowskie Złote (240 plants per m-2), winter triticale Presto (350 plants per m-2), spring barley Rudzik (230 plants per m-2) and oat Dragon (400 plants per m-2), and a control treatment. The root mass was determined after harvest by means of a steel cylinder of 400 cm-2 down to 25 cm. The roots were rinsed with running water on a sieve with mesh of about 1 mm, then they were dried and weighed. Dutch ryegrass produced the biggest air dry mass of roots compared to the remaining companion crops. The nurse-crops did not differentiate the air dry mass of roots of companion crops which, however, displayed a significant dependence on climatic conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Następczy wpływ roślin ochronnych na masę korzeniową wsiewek śródplonowych na glebie lekkiej
rośliny ochronne, wsiewki śródplonowe, masa korzeniowa, gleba lekka
Badania miały na celu określenie wpływu roślin ochronnych na masę korzeniową wsiewek śródplonowych uprawianych na glebie lekkiej w warunkach klimatycznych południowo-wschodniej Polski. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 1993-1996 w Gospodarstwie Doświadczalnym w Bezku koło Chełma. Pole doświadczalne położone było na glebie bielicowej niecałkowitej, leżącej na podłożu marglistym. Gleba ta miała skład granulometryczny piasku gliniastego lekkiego i mocnego. Zaliczona została do klasy bonitacyjnej IVb i kompleksu żytniego dobrego. Dwuczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą split-plot w 4 powtórzeniach. Schemat doświadczenia uwzględniał cztery rośliny ochronne: żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień jary, owies. Wsiewkami śródplonowymi było sześć gatunków roślin i kontrola: seradela pastewna, koniczyna biała, koniczyna czerwona, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, życica westerwoldzka. Przedplonem roślin ochronnych i wsiewek była mieszanka zbożowo-strączkowa złożona z owsa i peluszki, uprawiana na nasiona. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż rośliny ochronne nie oddziaływały istotnie na plon masy korzeniowej wsiewek śródplonowych. Życica westerwoldzka pozostawiała największą masę korzeni. Warunki pogodowe miały istotny wpływ na ilość wytworzonej masy korzeniowej wsiewek śródplonowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top