The influence of different cultivation technology on some properties of ploughing layer of a light soil
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Ecology, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 351-359
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field research was carried out in the years 1998-2000 in the Bezek Expe-rimental Farm located near Chełm, property of the Agricultural University in Lublin. The experi-mental field was situated on loamy sand. The purpose of this work was to determine the influence of conventional and ploughless tillage systems in crop rotation: potato – spring barley – winter rye upon some properties of ploughing layer in two differentiated fertilization and plant protection levels on light soil. Conventional tillage significantly increased in ploughing layer: humus content after harvest of potato, phosphorus in two time periods determination of spring barley and before the start of vegetation of winter rye, potassium under cereals, magnesium before spring barley sowing and soil pH after harvest of winter rye. Ploughless tillage increased: potassium content in soil before potato planting and phosphorus content after potato harvest and pH soil before potato planting and after harvest of spring barley. Intensive fertilization and plant protection level increased the content of magnesium in ploughing layer before sowing spring barley.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na niektóre właściwości warstwy ornej gleby lekkiej
właściwości gleby, gleba lekka, system uprawy, ochrona roślin, nawożenie mineralne
Badania polowe przeprowadzono w latach 1998-2000 w Gospodarstwie Doświad-czalnym Bezek w pobliżu Chełma, należącym do Akademii Rolniczej w Lublinie. Doświadczenie zlokalizowane było na glebie bielicowej niecałkowitej, leżącej na podłożu marglistym o składzie granu-lometrycznym piasku gliniastego. Celem badań było określenie wpływu płużnego i bezorkowego systemu uprawy roli oraz zróżnicowanych poziomów nawożenia mineralnego i ochrony roślin uprawianych w płodozmianie ziemniak – jęczmień jary – żyto ozime na niektóre właściwości warstwy ornej gleby lekkiej. Stwierdzono, że zastosowanie płużnego systemu uprawy roli istotnie zwiększało w warstwie ornej: zawartość próchnicy po zbiorze ziemniaka, fosforu przed siewem i po zbiorze jęczmienia jarego oraz po wiosennym ruszeniu wegetacji żyta ozimego, potasu pod zbożami, magnezu przed siewem jęczmienia jarego i pH po zbiorze żyta ozimego. Bezorkowy system uprawy roli zwiększał w glebie zawartość potasu przed sadzeniem ziemniaka i fosforu po jego zbiorze oraz pH gleby przed sadzeniem ziemniaka i po zbiorze jęczmienia jarego. Zastosowanie intensywnego wariantu chemizacji zwiększyło zawartość magnezu w warstwie ornej gleby jedynie przed siewem jęczmienia jarego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top