RESEARCH PAPER
Influence of fertilization with sewage sludge on light soils surface area and on humic acids separated from this soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-048 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 221-229
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted relying on the results of 4 year plot experiment established on Dystric Cambisol soil. The aim of research was to estimate influence of fertilization with sewage sludge at various stages of transformation on soils surface area and its humus factions: humic acids and faction of P-humus fulvic acids. Fermented sewage sludge and vermicompost made of sewage sludge were used as fertilizers. Sludges were applied at doses: 30, 75, 150, 300 and 600 Mg ha–1. Soil fertilized with stable manure at dose 30 Mg ha–1 and unfertilized soil were used as control soils. Water vapour adsorption method BET was used to determine surface area. Obtained results demonstrated that sewage sludge and vermicompost used to fertilize light soils caused organic carbon and total nitrogen content increase and improvement of soils sorption properties. Fertilization with sewage sludge and vem1icompost caused also soils surface area increase. Waste materials used as additives had some influence on humus acids' surface area decrease. Surface area of β-humus fulvic acids was usually much bigger than surface area of humic acids.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na powierzchnię właściwą gleby lekkiej i wydzielonych z niej kwasów humusowych
osad ściekowy, wermikompost, powierzchnia właściwa, gleba lekka, kwasy huminowe, frakcja kwasów fulwowych – β-humus
W 4-letnim doświadczeniu poletkowym realizowanym na glebie brunatnej kwaśnej (Dystric Cambisols) przeprowadzono badania, które miały na celu ocenę (wpływu nawożenia osadem ściekowym o różnym stopniu przetworzenia na powierzchnię właściwą gleby i jej frakcji próchnicznych tj. kwasów huminowych i frakcji fulwokwasów – β-humusu. Do nawożenia gleby zastosowano osad ściekowy przefermentowany i wermikompost z osadu ściekowego. Osady zastosowano w dawkach 30, 75, 150, 300 i 600 Mg•ha–1. Kontrolę stanowiła gleba nienawożona i nawożona obornikiem w dawce 30 Mg•ha–1. Powierzchnię właściwą oznaczono metodą adsorpcji pary wodnej BET. Uzyskane wyniki badań wykazały, że osad ściekowy i wermikompost zastosowane do użyźniania gleby lekkiej wpłynęły na wzrost zawartości węgła organicznego i azotu ogólnego oraz na poprawę jej właściwości sorpcyjnych. Pod wpływem nawożenia osadem ściekowym i wermikompostem nastąpił wzrost powierzchni właściwej gleby. Zastosowane materiały odpadowe zaznaczyły swój wpływ na zmniejszenie powierzchni właściwej kwasów humusowych. Powierzchnia właściwa β-humusu była na ogół znacznie większa niż kwasów huminowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top