Influence of differentiated water conditions on yields of strawberry on the loose sandy soil
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Agriculture, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 153-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper was based on the results from field experiments on irrigation of strawberry carried out in 1981-2001 in the vicinity of Bydgoszcz on the soil characterized by a limited field water capacity. The aim of the study was to determine the effect of differentiated water conditions on yields of strawberry grown on the very light soil under drip and sprinkler irrigation. It was found that seasonal water rates were inversely correlated with rainfall amount during the vegetation period. Determined regression equations enable an assessment of irrigation requirements of strawberry under different rainfall conditions. The strongest influence of water conditions on yields and fruit size of strawberry occurred in May and June. The highest yields and the largest fruits were harvested, when the sum of rainfall and irrigation in this period amounted 220-230 mm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanych warunków wodnych na plonowanie truskawki na luźnej glebie piaszczystej
truskawka, opady, nawadnianie, plony, gleba lekka
Opracowanie oparto na wynikach doświadczeń z nawadnianiem truskawki przeprowadzonych w latach 1981-2001 w okolicy Bydgoszczy, na glebie bardzo lekkiej cechującej się niską pojemnością wodną. Celem podjętych badań było określenie wpływu zróżnicowanych warunków wodnych na plonowanie truskawki uprawianej na glebie bardzo lekkiej, w warunkach nawadniania deszczownianego i kroplowego. Stwierdzono, że sezonowe dawki wody były ujemnie skorelowane z wysokością opadów atmosferycznych okresu wegetacji. Wyznaczone równania regresji umożliwiają ustalenie wielkości potrzeb nawadniania truskawki w różnych warunkach opadowych. Najsilniejsze oddziaływanie warunków wodnych na wysokość plonów i wielkość owoców truskawki wystąpiło w okresie maj-czerwiec. Najwyższe plony i największe owoce zbierano, gdy suma opadów i nawadniania w tym okresie wynosiła 220-230 mm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top