Relationship between oat yield and some soil properties and nitrogen fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland
 
3
Department of Plant Physiology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
4
Institute of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 29-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1997-2006, we performed a field study in the Lublin region on the yields of oat. We analysed the yields of thirteen different oat cultivars, based on the soil properties and cultivation technique. The crop, forecrop, nitrogen dosage and variety were established based on interviews with farmers. Physical and chemical analyses were performed in the accredited laboratory of the Regional Chemical and Agricultural Station in Lublin. The following assays were made in soil samples from the 0-20cm layer: pH in 1 mol KCl dm-3, particle size distribution with Cassagrande method as modified by Prószynski,  content of organic C with Tiurin method, content of available phosphorus and potassium with Egner-Riehm method, content of available magnesium with  Schachtschabel method, contents of  N-NH4+ i N-NO3- with flow colorimetric method. Multivariate regression was performed with Statistica 6. Principal analysis (one-way ANOVA with Fisher confidence intervals α = 0.05) was performed after classifying nitrogen doses into six groups: N – without nitrogen fertilization, I – 1-25; II – 26-40; III – 41-55; IV – 56-70; V – above 71 kg N ha-1. We found that nitrogen fertilization played a significant role and affected the yields of oat, with the highest yields at nitrogen doses above 71 kg N ha-1. The yield was also statistically significantly related to the oat variety cultivated. We found positive correlation coefficients between the oat yields and nitrogen fertilization, the contents of nitrogen in the soil, clay parts, soil pH, and the content of organic carbon. These factors determined the variation in the oat yields in 33%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie owsa w zależności od niektórych właściwości gleby i nawożenia azotem
owies zwyczajny, plon ziarna, właściwości gleby, nawożenie azotem
W latach 1997-2006, na terenie Lubelszczyzny, przeprowadzono badania środowiskowe dotyczące wielkości uzyskanego plonu ziarna owsa zwyczajnego. Analizowano plonowanie 13 odmian tego gatunku w zależności od stosowanej agrotechniki oraz czynników glebowych. Wielkość plonu ziarna, przedplon, dawkę azotu oraz odmianę ustalono na podstawie wywiadów przeprowadzonych z rolnikami. Analizę właściwości fizyczno-chemicznych gleby wykonano w akredytowanym laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. W próbach glebowych pobranych z warstwy 0-20 cm oznaczono: pH w 1 mol KCl dm-3, skład granulometryczny metodą Cassagrande,a w modyfikacji Prószyńskiego, zawartość C org. metodą Tiurina, zawartość przyswajalnego fosforu i potasu metodą Egnera-Riehma, zawartość przyswajalnego magnezu metodą Schachtschabela, zawartość N-NH4+ i N-NO3- metodą kolorymetrii przepływowej. Do obliczenia równania regresji wielokrotnej wykorzystano moduł programu Statistica 6 – regresja wielokrotna krokowa postępująca, przy F do wprowadzenia 1. Analizę czynnikową (one way ANOVA z półprzedziałami ufności Tukey’a α = 0,05) przeprowadzono po uprzednim pogrupowaniu dawek azotu na sześć klas: N – bez nawożenia, I – 1-25; II – 26-40; III – 41-55; IV – 56-70; V – powyżej 71 kg N ha-1. Stwierdzono, że spośród rozpatrywanych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych nawożenie azotem w istotny sposób wpływało na plon ziarna owsa, przy czym najwyższy stwierdzono przy dawce powyżej 71 kg N·ha-1. Uzyskany plon zależał również, w sposób udowodniony statystycznie, od uprawianej odmiany. Współczynniki korelacji wskazują na dodatnią zależność między plonem ziarna owsa a nawożeniem azotem, zawartością mineralnych form azotu w glebie, części ilastych, pH gleby oraz zawartością węgla organicznego. Czynniki te w 33% determinowały zebrany plon.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top