Comparison of geometric features of pepper cress (Lepidium sativum L.) seeds before and after hulling
 
More details
Hide details
1
Department of Working Machines and Research Methodology University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 17–28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted on pepper cress seeds with initial humidity of 13%. The seeds were subjected to hulling with a disk hulling machine in which hulling was achieved as a result of the seeds being hit with spinning working elements. The obtained mixture of morphological parts of the seeds was separated with the use of a sieve and a PETKUS K-293 pneumatic separator. For the purpose of the analysis of geometric features, unbroken seeds and cotyledons, without visible damage, were chosen. Mathematical formulas were employed to calculate surface area and volume for the seeds and cotyledons. Using Grochowicz’s, Mohsenin’s and Donev’s formulas, seed and cotyledon shape coefficients were also calculated. The conducted measurements and calculations indicate that the average length of pepper cress seeds is 29% larger than the average length of cotyledons, the average width of seeds is 40% larger than the average width of cotyledons, and the average thickness of seeds is 51% larger than the average thickness of cotyledons. The average surface area of the hulled seeds calculated with mathematical formulas was 11.02 mm2 and was 61% larger than the calculated average surface area of the cotyledons. The average seed volume was 2.36 mm3 and was 79% larger than the average volume calculated for the cotyledons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie cech geometrycznych nasion pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) z okrywą oraz poddanych obłuskiwaniu
pieprzyca siewna, obłuskiwanie, cechy geometryczne, nasiono, liścień
W pracy badano nasiona pieprzycy siewnej o wilgotności 13%. Obłuskiwanie nasion, wykonywane na  obłuskiwaczu tarczowym, następowało na skutek uderzenia o wirujące elementy robocze. Uzyskaną mieszaninę części morfologicznych nasion rozdzielano wykorzystując sita oraz separator pneumatyczny PETKUS K-293. Do analizy cech geometrycznych wybierano nasiona i liścienie niepołamane, bez widocznych uszkodzeń. Dla poszczególnych nasion i liścieni na podstawie wzorów obliczono pole powierzchni oraz objętość. Obliczono również współczynniki kształtu nasion i liścieni opierając się na wzorach Grochowicza, Mohsein’a i Donev’a. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wykazano, że średnia długość nasiona pieprzycy siewnej jest o 29% większa niż średnia długość liścieni, zaś średnia szerokość nasiona jest większa o 40% od średniej szerokości liścienia, a średnia grubość nasiona jest większa o 51% od średniej grubości liścienia. Obliczone średnie pole powierzchni nieobłuskanych nasion wynosiło 11,02 mm2 i było większe o 61% od obliczonego średniego pola powierzchni liścieni. Średnia obliczona objętość nasiona wynosiła 2,36 mm3 i była większa o 79% od średniej obliczonej objętości liścieni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125