Relation between microwave radiation and nitrate content in potato tubers during their storage
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 411–418
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study was to determine the relation between microwave radiation and storage time, and nitrate content in potato tubers. Material under investigation were potato tubers of very early Aster and Felka varieties, originating from crops in field conditions. Weight of each tuber was determined immediately after harvest. Then, the tubers were put in a 100 W and 1000 W microwave field. A microwave generator working at the frequency of 2.45 GHz was used in the tests. Single potato tubers were put in the hermetic generator chamber for 10 sec. Total radiation doses ranged from 1000 to 10000 J, corresponding to 11.5-325.0 J g-1 of unit microwave radiation doses. Substantial relations were found between the content of nitrates in potato tubers of Felka and Aster varieties, their storage period, and the effect of microwave radiation. Potato tubers of Felka and Aster varieties put in microwave field ranging from 11.5 to 107.6 J g-1 of unit doses showed lower nitrate content as compared to control samples. When compared to Felka variety, Aster variety showed stronger reaction to microwave field by lowering nitrate content in tubers after the storage period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność między promieniowaniem mikrofalowym a zawartością azotanów w bulwach ziemniaków w trakcie ich przechowywania
ziemniak, promieniowanie mikrofalowe, azotany, przechowalnictwo
Praca miała na celu określenie zależności między promieniowaniem mikrofalowym i czasem przechowywania a zawartością azotanów w bulwach ziemniaków. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaków bardzo wczesnych odmian Aster i Felka pochodzące z upraw w warunkach polowych. Bezpośrednio po zbiorze określono masę każdej bulwy i poddano je działaniu pola mikrofalowego o mocy 100 i 1000 W. Wykorzystano urządzenie generujące mikrofale o częstotliwości 2,45 GHz, pojedynczą bulwę umieszczano w szczelnej komorze na czas 10 s. Całkowite dawki promieniowania zawierały się w przedziale 1000-10000 J co odpowiadało 11,5-325,0 J•g-1 jednostkowych dawek promieniowania mikrofalowego. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy zawartością azotanów w bulwach ziemniaków badanych odmian i okresem ich przechowywania a wpływem promieniowania mikrofalowego. Bulwy ziemniaków obu odmian poddane działaniu mikrofali w zakresie 11,5-107,6 J•g-1 dawek jednostkowych wykazywały niższe zawartości azotanów w porównaniu z próbami kontrolnymi. Odmiana Aster, w porównaniu z odmianą Felka, silniej zareagowała na działanie pola mikrofalowego obniżeniem zawartości azotanów w bulwach po okresie przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125