Precipitation deficiency limiting the yields of spring triticale in north-western Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 419-428
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was aimed at describing the risk of cultivating spring triticale in North- West Poland resulting from the deficiency of precipitation in this region. The study was based on the values of the spring triticale grain yields and the results of the observation of 7 agrophenological periods which was carried out in the years 1984-2004 at 8 COBORU (RESEARCH CENTRE FOR CULTIVAR TESTING) stations situated in North-West Poland. What is more, 24 hr period data gathered at 16 IMGW stations in 1984-2004 were used and on their basis the precipitation totals in the growth periods of triticale and in the period 30 days before sowing were calculated. The rela-tionships between the amount of the yield and the precipitation total were examined by analysing the dispersion plots and significant relations were described by means of linear regression or curvi-linear regression equations (a polynomial of degree 2). In selected spring triticale growth periods the following factors were defined: the frequency of occurrence of precipitation deficiency, potential decrease in the yields and average precipitation totals of many-year periods and those of years with extreme precipitation. The largest threat to a good yield of spring triticale is deficiency in precipita-tion occurring during the period from the heading to the wax maturity stage of this plant. In order to reach at least an average yield spring triticale needs above 70 mm of precipitation during the period from heading to wax maturity, above 176 mm of precipitation during the period from sowing to wax maturity, and above 205 mm of precipitation during the period from sowing to the harvest. Deficiency in precipitation during the period from heading to wax maturity may result in a decrease in the yield by about 10-20%, whereas during the periods from sowing to wax maturity and from sowing to harvest, by 12-16% and 10-14%, respectively. Under the largest threat of the precipitation deficiency during the critical period of spring triticale are the areas situated in the south-eastern part of Pomerania.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niedobory opadów atmosferycznych ograniczające plon pszenżyta jarego w północno-zachodniej Polsce
pszenżyto jare, opad atmosferyczny, zmniejszenie plonu
Celem pracy było określenie ryzyka uprawy pszenżyta jarego w Polsce północno-zachodniej, powodowanego niedoborem opadów atmosferycznych. Materiał stanowiły wartości plonu ziarna pszenżyta jarego i wyniki obserwacji 7 terminów agrofenologicznych, prowadzonych w latach 1984-2004 w 8 stacjach doświadczalnych COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych), położonych w północno-zachodniej Polsce. Ponadto wykorzystano dobowe dane meteorologiczne z lat 1984-2004 z 16 stacji IMGW, na podstawie których obliczono sumy opadów atmosferycznych w okresach rozwojowych pszenżyta jarego i w okresie 30 dni przed siewem. Zależności między wielkością plonu a sumą opadów atmosferycznych zbadano analizując wykresy rozrzutu, a istotne związki opisano za pomocą równań regresji prostej lub krzywoliniowej (wielomian 2o). W wybranych okresach rozwojowych pszenżyta jarego wyznaczono: częstość występowania niedoborów opadów, potencjalne zmniejszenie plonu oraz średnie wieloletnie i z lat ekstremalnych sumy opadów atmosferycznych. Naj-większe zagrożenie dla dobrego plonu pszenżyta jarego stanowi niedobór opadów występujący w okresie od kłoszenia do dojrzałości woskowej tej rośliny. Dla co najmniej przeciętnego plonu pszenżyto jare na Pomorzu potrzebuje powyżej 70 mm opadów w okresie kłoszenie-dojrzałość woskowa, ponad 176 mm w okresie siew-dojrzałość woskowa i ponad 205 mm w okresie siew-zbiór. Niedobór opadów atmosferycznych w okresie kłoszenie-dojrzałość woskowa może spowodować zmniejszenie plonu o około 10-20%, natomiast w okresach siewdojrzałość woskowa i siew-zbiór odpowiednio o 12-16 i 10-14%. Najbardziej zagrożone niedoborem opadów w okresie krytycznym pszenżyta jarego są obszary położone w południowo-wschodniej części Pomorza.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top