Reclamation efficiency of sewage sludge on industrial dumping sites
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 417-425
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The use of vegetation to stabilize areas technically destroyed, including mainly fine grain material landfills, is a necessity in order to prevent water and wind erosion. There are many ways of applying vegetation to control erosion of sites where chemically active waste or waste susceptible to water and wind erosion have been dumped. This work presents the author’s results of the study and practical implementation of sewage sludge. The exceptional efficiency of sludge is due to its colloidal consistency and content of humic and fertilizing elements. In the paper the efficiency of sewage sludge was discussed in the reclamation work on dumping sites of: furnace waste – lysimetric and field experiments and technical scale implementation trials; post-soda lime – field experiments and large scale implementation work; post-flotation lime – lysimetric experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rekultywacyjna efektywność osadów ściekowych na składowiskach odpadów przemysłowych
składowiska odpadów, osady ściekowe, rośliny
Roślinne utrwalenie powierzchni zniekształconych technicznie, w tym głównie składowisk odpadów drobnoziarnistych, jest niezbędne dla ochrony przed erozją wodną i wietrzną. Wśród wielu znanych sposobów przeciwerozyjnego zazieleniania składowisk odpadów reaktywnych chemicznie oraz podatnych na erozyjne działanie wiatru i wody przedstawiono wyniki badań i wdrożeń własnych zastosowania osadów ściekowych. Wyjątkowa skuteczność tych osadów wynika z ich koloidalnej konsystencji oraz z zasobności w próchniczotwórcze i nawozowe składniki. W pracy przedstawiono rekultywacyjną efektywność osadów ściekowych na złożach: odpadów paleniskowych – doświadczenia lizymetryczne i poletkowe oraz wdrożenia w skali technicznej, wapna posodowego – doświadczenia poletkowe i wdrożenie realizowane na dużą skalę, wapna poflotacyjnego – doświadczenie lizymetryczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top