Laser light as a physical factor enhancing rapeseed resistance to blackleg disease
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute, Poznań Department, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
 
2
Institute of Plant Genetic of Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
3
Plant Breeding Company Strzelce, Borowo Department, 64-020 Czempiń
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 441-446
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The history of hardening crop plants by laser light is relatively short. After previous experimental confirmation of positive influence of laser light on seed condition, an attempt was made to use it to enhance winter rapeseed resistance to the most dangerous fungal pathogen – Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. Such characteristics of laser beam as power, wavelength, and exposure time are of great importance for the stimulating effect. Inappropriate parameters can even cause irreparable mutation changes on the DNA level. At present, controlled seed irradiation with laser light finds practical application in seed stimulation more and more often. In this study, three different forms of winter rapeseed were used: two open pollinated varieties – Bolko and Idol, and a yellow-seeded strain (IHAR-2061/03). The seeds were irradiated with helium-neon laser at wave-length of 632 nm. The intensity of light falling on the objects was 1 mW cm-2. Four exposure times were used: 30, 60, 90, and 120 min. Non-irradiated seeds were used as the control. Mycelium test was applied to check which combination had the most stimulating effect. After plant inoculation, the best results for the yellow-seeded form and variety Idol were obtained for exposure times of 30 and 60 min, and for variety Bolko – 30, 60 and 90 min. The results of this work can be used in breeding as well as in seed production to enhance rapeseed rape mechanisms of resistance to one of the principal diseases affecting this crop.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Światło lasera jako fizyczny czynnik wspomagający odporność rzepaku ozimego na suchą zgniliznę roślin kapustnych
stymulacja odporności, laser, Phoma lingam, rzepak ozimy
Historia kondycjonowania laserem roślin rolniczych jest stosunkowo krótka. Po eksperymentalnym stwierdzeniu dobroczynnego wpływu światła lasera na nasiona podjęto próby wykorzystania go do indukowania odporności rzepaku ozimego na najgroźniejszego patogena grzybowego, jakim jest Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. Moc, długość fali i czas ekspozycji lasera mają decydujące znaczenie dla otrzymania efektów stymulujących. Nieodpowiednio dobrane parametry mogą powodować nieodwracalne zmiany mutacyjne na poziomie DNA. Naświetlanie nasion światłem lasera w sposób kontrolowany coraz częściej znajduje praktyczne zastosowanie do biostymulacji nasion. W badaniach wykorzystano trzy formy rzepaku ozimego: dwie odmiany populacyjne Bolko i Idol oraz ród żółtonasienny (IHAR-2061/03). Nasiona naświetlano laserem helowo-neonowy, o długości fali 632 nm. Moc światła padającego na naświetlane obiekty wynosiła 1 mW×cm-2. W badaniach efektu stymulacji wykorzystano cztery czasy ekspozycji: 30, 60, 90 i 120 minut. Nasiona bez doświetlania laserem stanowiły kontrolę. Aby stwierdzić, która z kombinacji jest najlepsza dla stymulacji odporności rzepaku na P. lingam, wykorzystano metodę grzybniową. Po inokulacji roślin, najlepszą wersją, na której zaobserwowano podwyższoną odporność u formy żółtonasiennej i odmiany Idol, była kombinacja z czasem ekspozycji lasera 30 i 60 minut, a dla odmiany Bolko 30, 60 i 90 minut. Przedstawiona praca może zostać wykorzystana aplikacyjnie w hodowli i nasiennictwie rzepaku ozimego w celu podwyższenia jego odporności na najgroźniejszą chorobę, jaką jest sucha zgnilizna roślin kapustnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top