RESEARCH PAPER
Uptake of sulphur and chlorine by cultivated plants irrigated with purified municipal sewage
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-14
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 357-363
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of purified municipal sewage on the content and uptake of sulphur and chlorine by spring rape and sunflower was determined in a two-year pot experiment. The experiment was set up on podzolic soil and peak-muck soil. Biologically purified municipal sewage used in the study came from a municipal biological-mechanical treatment plant, Hajdów, in Lublin. The results obtained indicated that sewage influenced an increase of sulphate sulphur content in plants. However, the influence of sewage on the amount of organic sulphur was more distinct in spring rape than in sunflower. Sewage application of sewage caused an increase of the total sulphur and chlorine content in both plants. The above allows for the conclusion that the components analyzed were significantly eliminated from sewage water. Among the plants tested, spring rape was more suitable for thorough sewage treatment than sunflower.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pobranie siarki i chloru przez rośliny uprawne nawadniane oczyszczonymi ściekami miejskimi
pobranie, siarka, chlor, ścieki miejskie, rośliny
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym oceniano wpływ oczyszczonych ścieków miejskich na zawartość oraz pobranie siarki i chloru przez rzepak jary i słonecznik ogrodowy. Eksperyment założono na glebie bielicowej oraz torfowo-murszowej. Stosowane w doświadczeniu miejskie ścieki oczyszczone pochodziły z komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Hajdów w Lublinie. Uzyskane wyniki wskazują, że ścieki wpłynęły na wzrost zawartości siarki siarczanowej w roślinach. Natomiast ich wpływ na ilość siarki organicznej był wyraźniejszy w rzepaku niż słoneczniku. Stosowanie ścieków spowodowało również przyrost zawartości w obydwu roślinach siarki ogółem oraz chloru, dzięki czemu składniki te były eliminowane w znacznym stopniu z wód pościekowych. Spośród testowanych roślin do doczyszczania ścieków -bardziej nadawał się rzepak jary niż słonecznik.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top