Usage of multispectral Terra ASTER satellite images in research of land surface temperature
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Agricultural Climatology Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Agricultural University Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 791-807
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research shows how to use satellite images in climatology investigations. The research of spatial differentiation of thermal conditions was carried in the Ojcowski National Park (OPN) situated in the south part of the Krakowsko-Czestochowska Upland. The work was focused on the integration of satellite detection with Geographical Information System (GIS), which provides up-to-date and very precise information and gives a chance to make spatial analysis with the use of modern technical software. Spectral and spatial analysis was carried on the basis of multispectral Terra ASTER satellite images. On the basis of those images the maps of brightness surface temperature were prepared with the spatial resolution of 90 m pixels-1. The satellite images were also used to create maps of land use. Normalised difference vegetation index NDVI was calculated which was used to research the relation between brightness surface temperature and land use. The analysis of satellite thermal images showed a significant dependence between land use and brightness surface temperature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
ZASTOSOWANIE WYSOKOROZDZIELCZYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH TERRA ASTER W BADANIACH TERMIKI POWIERZCHNI ZIEMI
temperatura radiacyjna, teledetekcja satelitarna, NDVI, Terra ASTER, Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS), Ojcowski Park Narodowy (OPN)
W pracy przestawiono możliwości wykorzystania w badaniach klimatologicznych satelitarnych obrazów termalnych. Badania przestrzennego zróżnicowania warunków termicznych wykonano na przykładzie obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) położonego w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W pracy zwrócono uwagę na integrację teledetekcji satelitarnej z Geograficznymi Systemami Informacyjnymi (GIS), która dostarcza aktualnej i bardzo precyzyjnej informacji tematycznej pozyskiwanej zdalnymi metodami oraz stwarza możliwość przeprowadzania wielu analiz przestrzennych dzięki wykorzystaniu nowoczesnego specjalistycznego oprogramowania. Analizy spektralne oraz przestrzenne wykonano w oparciu o wielospektralne zdjęcia satelity środowiskowego Terra ASTER. Na ich podstawie, dla testowego obszaru badań, sporządzono mapy temperatury radiacyjnej powierzchni Ziemi z rozdzielczością przestrzenną 90 m * piksel-1. Zdjęcia satelitarne posłużyły ponadto do stworzenia mapy użytkowania i pokrycia terenu. Obliczono również znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji NDVI, który wykorzystano do zbadania zależności pomiędzy temperaturą radiacyjną a rodzajem pokrycia i użytkowania terenu. Analiza satelitarnych obrazów termalnych wykazała istotne związki pomiędzy typem użytkowania i pokryciem terenu a temperaturą radiacyjną powierzchni Ziemi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top