Influence of meteorological conditions on the vegetation course of chickpea (Cicer arietinum L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology of Agriculture, Agricultural University Al. Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
2
Vegetable Crops Department Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
3
Department of Detailed Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 767–782
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of present investigations was to determine the effect of meteorological factors on the vegetation course of chickpea (Cicer arietinum L., 'Myles' cv.). Field experiments were conducted in 1999-2001 in Garlica Murowana near Kraków, and Felin near Lublin, in Poland. Chickpea was sown in three terms: middle of April, end of April, middle of May. Terms of phenophases, seeds yield, protein and starch content in seeds were determined on the background of the course of meteorological factors. The chickpea yield and its quality were dependent to the greatest degree on high total precipitation and its unfavourable distribution during vegetation season. These factors limit the possibilities of chickpea growing in Kraków and Lublin region. There were no connections between the sum of effective temperatures and chickpea yielding but the correlation between sum of effective temperatures and the level content of protein and starch in seeds was found. The sum of effective temperatures is not a characteristic permitting forecasting of chickpea yielding in Kraków and Lublin region.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA PRZEBIEG WEGETACJI CIECIERZYCY POSPOLITEJ (CICER ARIETINUM L.)
ciecierzyca pospolita, odmiana Myles, opady, usłonecznienie, tempe-ratury efektywne, Plon, skrobia, białko
Celem pracy było określenie wpływu warunków meteorologicznych na przebieg wegetacji ciecierzycy pospolitej na Płaskowyżu Proszowickim i Świdnickim. Badania prowadzono w latach 1999-2001 w Garlicy Murowanej koło Krakowa i Felinie koło Lublina. Przedmiotem badań była odmiana Myles ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum L.) należąca do typu morfologicznego desi. Zastosowano trzy terminy siewu: połowa kwietnia, przełom kwietnia i maja, połowa maja. Określono terminy występowania kolejnych faz rozwojowych, plon ogółem, plon handlowy, masę tysiąca nasion oraz zawartość białka i skrobi w nasionach. Wysokość i jakość plonu ciecierzycy pospolitej odmiany Myles były najsilniej związane z sumą opadów i liczbą dni z opadem. W Garlicy Murowanej i w Felinie rośliny wysiane w późniejszych terminach miały krótszy okres wegetacji a sumy temperatur efektywnych były niższe w stosunku do wcześniejszych terminów siewu. Nie stwierdzono związku pomiędzy sumą temperatur efektywnych a wysokością plonu ciecierzycy pospolitej. Istnieje wprost proporcjonalny związek pomiędzy sumą temperatur efektywnych w okresie zawiązywania strąków a zawartością skrobi w nasionach. Czynnikiem ograniczającym możliwości uprawy ciecierzycy pospolitej odmiany Myles w warunkach klimatycznych Płaskowyżu Proszowickiego i Świdnickiego są za wysokie opady atmo-sferyczne i często niekorzystny ich rozkład w sezonie wegetacyjnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125