Quality of potable water and use for household needs in the area of flood hazard
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 191-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the piedmont region of our country top water mountain watercourses, infiltration water and subsoil water of shallow deposit is used for consumption. The water is often exposed to various hazards and pollutants (flood, drought, run-off) affecting the quality of drinking water. In the years 1999-2001 supply systems, 90 local and 90 homestead wells of the Suski district. This district covers 8 communes, has around 90 thousands inhabitants and over 9.2th livestock heads, 1050 horses, 3.2th pigs, 1.0th sheep and goats and over 40th of birds-poultry. The examinations on water quality proved its very poor bacteriological quality (maximum count of microbes, bacteria coli, coli faecal type and enterococci limit was exceeded) in over 65% of the examined well water and in over 20% of water from the local water pipes. Due to specific geologic structure of this region there are no abyssal wells with good quality water there. Since the flood in the year 2001 the water quality has deteriorated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość wody pitnej i wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze w rejonach zagrożeń powodziowych
woda pitna, jakość, rejony powodziowe
W rejonach podgórskich naszego kraju do celów pitnych wykorzystuje się wody powierzchniowe potoków górskich, wód infiltracyjnych i płytko zalegających wód podskórnych. Wody te są często narażone na różnego rodzaju zagrożenia i zanieczyszczenia (powodzie, susze spływy) mające duży wpływ na jakość wody pitnej. W latach 1999–2001 przeprowadzono badania i dokonano oceny jakości wód w 19 wodociągach publicznych, 90 lokalnych i 90 studniach przydomowych powiatu suskiego. Powiat ten obejmuje swoim zasięgiem 8 gmin i zamieszkuje na jego obszarze ok. 90 tys. mieszkańców, utrzymuje ponad 9,2 tys. szt. bydła, 1050 koni, 3,2 tys. świń, 1,0 tys. owiec i kóz oraz ponad 40 tys. szt. drobiu. Badania jakości wód wykazały bardzo złą ich jakość bakteriologiczną (przekroczenie dopuszczalnej ilości drobnoustrojów, bakterii Coli i coli typu kałowego, paciorkowców kałowych) w ponad 65% badanych wód studziennych i ponad 28% wód wodociągów lokalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top