Estimation of water environment quality of Nereśl river in the course section within peatbogs and swamps area
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 183-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The estimation of water environment quality of Narew river based on the samples of water, bottom sediments and water plant was made. It was found, that studied waters were nitrates (III)- and phosphates-polluted. These pollutants could come from domestic sewage. The traffic and domestic pollutants were the source of raised cadmium and lead content in bottom sediments and water plant. The peatbogs and swamps surrounding river were effective barrier against area pollutants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jakości środowiska wodnego rzeki Nereśl w odcinku jej biegu przez obszar torfowisk i bagien
woda, biogeny, osady denne, roślina wodna, metale ciężkie
Ocenę jakości środowiska wodnego rzeki Nereśl wykonano w oparciu o próbki wody, osadów dennych i rośliny wodnej. Stwierdzono, że badane wody były zanieczyszczone azotanami (III) i fosforanami, które mogły pochodzić ze ścieków bytowych. Osady denne i roślina wodna zawierały podwyższoną ilość kadmu i ołowiu, których źródłem były zanieczyszczenia komunikacyjne i bytowe. Otaczające rzekę torfowiska i bagna były skuteczna barierą przed zanieczyszczeniami obszarowymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top