Quality of diploid and tetraploid red clover depending on pre-sowing laser stimula-tion of seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 31-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of pre-sowing seed stimulation with laser radiation on organic substance as well as macro- and microelements content in diploid and tetraploid red clover was examined in 2002-2004. Dry matter, crude and true protein, crude fibre and its fractions, as well as P, K, Ca, Mg content were determined in plant samples. Samples were collected from a single cut in a sowing year and from two cuts in full-performance years. The weather conditions during the study were the primary factor that determined the red clover quality. The course of weather invoked significant differences in dry matter, true protein, hemicellulose, lignin, mineral ash, Ca and Mg content, as well as crude and true protein efficiencies per 1 hectare. Dajana cv. diploid , as compared to Bona cv. tetraploid, was characterized by significantly higher concentrations of dry matter, NDF, hemicellulose, lignin and crude and true protein efficiencies in full-performance years. Clover from the second cut was characterized by higher content of dry matter, crude and true protein, Ca and Mg; plants from the first cut contained more fibre, including NDF, ADF, hemicellulose, cellulose, lignin fractions, mineral ash, P, K, Fe, and Mo. Seed stimulation with laser radiation caused an increase of lignin concentration in fibre along with potassium; mineral ash in fibre and content of crude fibre in plants were decreased. Laser radiation had more intensive effects on plants in sowing year than in full-performance years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w zależności od przedsiewnej laserowej stymulacji nasion
koniczyna czerwona, jakość, naświetlanie laserem, odmiany
W latach 2002-2004 badano wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem lasera na zawartość składników organicznych oraz makro- i mikroelementów w di- i tetraploidalnej koniczynie czerwonej. W pobranych próbkach roślin określono zawartość suchej masy, białka ogólnego i właściwego, włókna surowego i jego frakcji oraz P, K, Ca i Mg. Próbki pochodziły z jednego pokosu w roku siewu i z dwóch pokosów w latach pełnego użytkowania. Warunki pogodowe w latach badań kształtowały w największym stopniu jakość koniczyny czerwonej. Ich przebieg spowodował istotne różnice w zawartości suchej masy, białka właściwego, hemicelulozy, ligniny, popiołu mineralnego, Ca i Mg oraz wydajności białka ogólnego i właściwego z 1 ha. Odmiana diploidalna Dajana w porównaniu z tetraploidalną Boną odznaczała się istotnie wyższą koncentracją suchej masy, NDF (włókna neutralno-detergentowego), hemicelulozy i ligniny oraz wydajnością białka ogólnego i właściwego (w latach pełnego użytkowania). Koniczyna z II odrostu charakteryzowała się wyższą zawartością suchej masy, białka ogólnego i właściwego, Ca i Mg, natomiast w roślinach z pierwszego odrostu było więcej włókna, a w nim frakcji NDF i ADF (włókna kwaśno-detergentowego), hemicelulozy, celulozy, ligniny, popiołu mineralnego oraz P i K. Stymulacja nasion światłem lasera spowodowała wzrost koncentracji ligniny we włóknie oraz potasu, zmniejszała natomiast zawartość popiołu mineralnego we włóknie oraz udział włókna surowego w roślinach. Światło lasera oddziaływało intensywniej na rośliny w roku siewu, niż w latach pełnego użytkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top