RESEARCH PAPER
Characteristics of physical properties of kernels in common wheat ears Triticum aestivum L.
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 29-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-01-18
 
 
Acta Agroph. 2004, 2(102 -), 1-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains physical and technological characteristics of single kernels in heads of common wheat Triticum aestivum L. Distribution of physical properties of single kernels along length of heads of two varieties of winter and spring wheat were elaborated. Experimental material consists of two varieties of winter wheat: Zyta and Kris and two spring varieties: Nawra and Broma. To obtain of suitable material in vegetative season 2000/2001 exact plots experiments were carried out at the Station of Varieties Estimation in Czesławice near Nałęczów. Heads from main and lateral stalks of each variety were gathered in period of full maturity of grain at maintenance. Physical properties were directly recorded or indirectly determined with two measure sets: X-ray apparatus with digital analysis of x-ray images as well as measure set: Single Kernel Characterization System (SKCS). Verification of possibility of interactions was main go al of use of these two measurement sets as one integrated system of complex estimation of single kernels quality fulfilling heads of tested varieties of wheat. Obtained results of investigations pointed out to possibility of practical utilization of such integrated system in both breading progress and monitoring of this features in systems of qualitative estimation of grain in points of sale and redistribution of this valuable material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L.
pszenica, odmiany, kłosy, ziarniaki, cechy fizyczne, rozkłady
Praca zawiera charakterystykę właściwości fizycznych i technologicznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L. Opracowano rozkłady cech fizycznych ziarniaków na długości osadki kłosowej dwóch odmian pszenicy ozimej i dwóch - jarej. Materiał doświadczalny obejmował dwie odmiany pszenicy formy ozimej: Zyta i Kris oraz formy jarej: Nawra i Broma. Dla pozyskania odpowiedniego materiału badawczego w sezonie wegetacyjnym 2000/2001 założono ścisłe doświadczenia polowe na terenie Stacji Oceny Odmian w Czesławicach koło Nałęczowa. Materiał w postaci kłosów ze źdźbeł głównych i bocznych zbierano w okresie pełnej dojrzałości ziarna przy zachowaniu odpowiedniej reprezentatywności odmian. Cechy fizyczne obejmują wielkości parametrów, które były bezpośrednio lub pośrednio zarejestrowane lub obliczone w oparciu o dwa podstawowe zestawy pomiarowe: aparaturę rentgenowska wraz z systemem cyfrowej analizy obrazów rentgenowskich oraz analizator pojedynczych ziarniaków – SKCS. Celem zasadniczym zastosowania dwóch zestawów pomiarowych była weryfikacja możliwości ich połączenia w jeden zintegrowany system kompleksowej oceny wartości użytkowej ziarniaków wypełniających kłosy badanych odmian pszenicy. Uzyskane rezultaty badań wskazują na możliwość praktycznego wykorzystania takiego połączonego systemu zarówno z punktu widzenia oceny postępu hodowlanego jak i monitoringu tych cech w przyszłościowych systemach oceny jakości surowca w punktach sprzedaży i redystrybucji tego cennego surowca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top