Evaluation of perceived climate in north-eastern Poland on the basis of temperature of effective radiation (TRE)
 
More details
Hide details
1
1Department of Marine Ecology and Environmental Protection, Agricultural University, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
2
Departament of Meteorology and Climatology, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 19-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is based on data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, concerning effective temperature (TE) and degree of cloudiness by low- (CL) and intermediate-altitude clouds (CM) (disregarding the high-altitude clouds). The data had been collected at 13 meteorological stations in 1971-2000 at 12:00 hours UTC. The effective temperature (TE) necessary to determine the temperature of effective radiation was calculated from the Missenard formula. Evaluation of temperature perception was based on the scale of thermal percep-tion proposed by Baranowska. The scale consists of 7 thermal perception grades: very hot, hot, warm, comfortable, cool, cold, and very cold. Bioclimatic conditions of North-Eastern Poland were evaluated from mean monthly and mean seasonal temperatures of effective radiation and their vari-ability in 1971-2000. Frequency of grouped thermal perceptions was determined: favourable percep-tions were those graded from cool to comfortable to warm; unfavourable perceptions were those graded cold and very cold (cold discomfort) as well as hot and very hot (hot discomfort). The Northern Podlasie Lowland and the eastern part of the Masurian Lake District show a particularly high stimulation potential due to the occurrence of extreme thermal perceptions; the most favourable biothermal conditions prevail in the western part of the region studied. Of all the periods analysed, the highest spatial variability of perceived climate occurs in the cold half-year, particularly in win-ter. The highest number of days with the biothermal optimum occurs in autumn and spring i.e. from 64 to 76, and from 56 to 64 respectively, increasing from east to west.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena klimatu odczuwalnego w Polsce północno-wschodniej na podstawie temperatury radiacyjno-efektywnej (TRE)
wskaźniki biometeorologiczne, warunki biotermiczne, klimat odczuwalny
Do wykonania niniejszej pracy wykorzystano dane otrzymane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie jak: temperatura efektywna (TE) oraz stopień zachmurzenia przez chmury piętra niskiego (CL) i średniego (CM) (z pominięciem chmur piętra wysokiego). Dane te pochodziły z 13 stacji meteorologicznych z godziny 12 UTC, z okresu 1971-2000. Temperaturę efektywną (TE) potrzebną do wyznaczenia temperatury radiacyjno-efektywnej obliczono na podstawie wzoru Missenarda. Do oceny odczuwalności termicznej zastosowano zaproponowaną przez Baranowską skalę odczuwalności termicznej, która obejmuje siedem odczuć termicznych: bardzo gorąco, gorąco, ciepło, komfort, chłodno, zimno i bardzo zimno. Warunki bioklimatyczne Polski północno-wschodniej oceniono na podstawie średniej miesięcznej i sezonowej wartości temperatury radiacyjno-efektywnej oraz jej zmienności w wieloleciu 1971-2000. Określono też częstość występowania zgrupowanych odczuć cieplnych, uznając za korzystne odczucia termiczne od chłodno poprzez komfort do ciepło, a za niekorzystne – ze względu na dyskomfort zimna, odczucia zimno i bardzo zimno, a ze względu na dyskomfort gorąca – gorąco i bardzo gorąco. Wyjątkowo dużą bodźcowością, z uwagi na występowanie skrajnych odczuć cieplnych, odznacza się Nizina Północno-Podlaska i wschodnia część Pojezierza Mazurskiego, a najkorzystniejsze warunki biotermiczne panują w zachodniej części regionu. Spośród wszystkich analizowanych okresów największe przestrzenne zróżnicowanie klimatu odczuwalnego występuje w półroczu chłodnym, zwłaszcza zimą. Najwięcej dni z optymalnymi warunkami biotermicznymi występuje jesienią – od 64 do 76 i wiosną. – od 56 do 64 wzrastając ze wschodu na zachód.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top