Application of computer image analysis for fast determination of size and shape of potato tubers
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 47-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the application of computer image analysis for fast determination of size and shape of potato tubers. In the experiment 30 tubers with different sizes and shapes were tested. Each tuber was weighed with 0.01g accuracy and its diameter was measured with 0.1 mm accuracy. Images of potato tubers were acquired by means of a device consisting of a box chamber with opaque walls, a CCD camera, and a set of bulbs illuminating objects placed inside the chamber for examination. This device permitted photos of the tubers to be taken under conditions of controlled optical parameters. Analysis of obtained images was performed using a set of options of the Aphelion software package. The developed procedure allows fast determination of tuber size and shape during one measurement for many tubers simultaneously. The size of a tuber is described by the area of flat tuber image, while its shape is defined by the elongation of tuber image. The method can be applied for fast estimation of potato tubers in laboratory practice and also for the control of quality and homogeneity of material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu bulw ziemniaka
analiza obrazu, morfologia bulwy ziemniaka
Praca przedstawia zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu kilkudziesięciu bulw ziemniaka jednocześnie. Do badań użyto 30 bulw o różnych rozmiarach i kształcie, ważąc każdą z nich z dokładnością 0,01g i mierząc ich średnice z dokładnością 0,1 mm. Do akwizycji obrazów wykorzystano urządzenie o nieprzeźroczystych ścianach wyposażone w kamerę CCD i układ żarówek oświetlających umieszczony wewnątrz bada-ny obiekt. Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć całych bulw w stałych i kontrolowanych warunkach optycznych. Analizę otrzymanych obrazów bulw ziemniaka dokonano przy wykorzysta-niu sekwencji przekształceń, opartych na filtrowaniu i binaryzacji z oferty programu Aphelion. Zastosowanie opracowanej procedury pozwala na szybkie określenie wielkości i kształtu bulwy podczas jednego pomiaru dla wielu bulw jednocześnie. Wielkość bulwy określała powierzchnia przypadająca na płaski obraz bulwy, a jej kształt – wydłużenie otrzymanego obrazu bulwy. Możliwe jest również użycie powyższej metody do szybkiej oceny bulw w praktyce laboratoryjnej jak rów-nież kontroli jakości i jednorodności surowca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top