RESEARCH PAPER
Changes of cadmium and manganese linkages in sew age sludge composted with and without lime
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 71 F, 60-625 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 181-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Heavy metals located in sewage sludge are characterized by differential solubility among other things depending on sewage sludge reaction. According to this research concerning determination the changes in linkages of cadmium and manganese in sewage sludge composted with and without CaO have been taking up. The experiment was carried out in incubation conditions in time of six months. Differential behavior of Cd i Mn in fractions of investigated composted material was found on the basis of obtained data. Regardless of addition the CaO and incubation time, the highest percentage share of extracted Cd concerned the fractions IV, VII, III I II. However, in the case of Mn, it was revealed for the fractions IV, II, HI I VII. The influence of CaO and six months incubation period on distribution the Cd appeared strongest in its 50% increase of quantity in fraction III and in 25% decrease of value in fraction IV in comparison to quantity of cadmium in sewage sludge composted itself. From the other hand, the interaction CaO and composting time on changes in links Mn in investigated samples, expressed itself in general decrease of element quantity and what is important the highest content reduction concerned fraction I (about 45%) and V (about 37%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany w połączeniach kadmu i manganu w osadzie ściekowym kompostowanym bez i z dodatkiem wapna
osad, kadm, mangan, analiza sekwencyjna, kompostowanie
Metale ciężkie znajdujące się w osadach ściekowych charakteryzują się zróżnicowaną rozpuszczalnością zależną między innymi od odczynu osadów. W związku z tym podjęto badania dotyczące zmian w połączeniach Cd i Mn w osadzie ściekowym kompostowanym z i bez dodatku CaO. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach inkubowanych w czasie 6 miesięcy . W oparciu o uzyskane dane stwierdzono zróżnicowane zachowanie się kadmu oraz manganu we frakcjach badanych materiałów kompostowych. Niezależnie od dodatku CaO i czasu inkubacji ilość Cd była największa we frakcjach: IV, VII, II, 11, a Mn: IV, II, III i VII. Wpływ CaO i 6 miesięcznej inkubacji na rozmieszczenie Cd najsilniej uwidocznił się w jego 50% wzroście ilości we frakcji III oraz w 25% spadku zawartości we frakcji IV w porównaniu do ilości Cd w samym osadzie. Z kolei wzajemne oddziaływanie CaO i czasu kompostowania na zmiany w połączeniach Mn w badanych próbkach wyraziło się generalnym spadkiem ilości pierwiastka przy czym największa obniżka zawartości dotyczyła frakcji l (o 45%) i V (o 37%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top