RESEARCH PAPER
Cu, Ni and Cd content and distribution of soil profiles on the some physicochemical properties of the forest soils
 
More details
Hide details
1
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 107-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to determine the properties of soils on the content and distribution of Cu, Ni and Cd in profiles of the forest soils. Seven soils profiles, including Cambisoils, Luvisoils and Spodosoils were taken. The horizons of the all investigated soils are characterized of acidity, texture and content of some heavy metals. Accumulation of analyzed metals in litter horizons was the effect of the biological accumulation of these elements. However, high content of cadmium in the litter, humus and accumulation horizons was result of antropogenic factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Profilowe zróżnicowanie za wartości Cu, Ni, Cd na tle wybranych parametrów fizykochemicznych gleb leśnych
metale ciężkie, gleby leśne
Celem pracy była charakterystyka profilowego zróżnicowania wybranych metali ciężkich na tle niektórych parametrów fizykochemicznych gleb leśnych. Obiektami badań były gleby leśne Opolszczyzny reprezentujące następujące jednostki systematyczne: gleby brunatne kwaśne, płowe i bielice. Uzyskane wyniki badań wskazują na wyraźną kumulację Cu, Ni oraz Cd w poziomach organicznych badanych gleb, co wiąże się z biologicznym obiegiem tych pierwiastków w profilu. Jednocześnie znaczne nagromadzenie Cd w tych poziomach może być powodowane poprzez antropogeniczne zanieczyszczenie tym pierwiastkiem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top