Pressure compaction of pine and poplar sawdusts – process parameters and quality of the agglomerate
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 149–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations of pressure compression parameters, susceptibility to compaction of the raw material and the mechanical strength of agglomerate of pine and poplar sawdust. The influence of moisture content on the characteristics of compaction was also determined. Material moisture ranged from 8% to 20%. The experiments were performed with the help of a universal strength tester, Zwick Z020/TN25, and a closed compression assembly (die). The maximum unit pressure was 114 MPa, and the piston velocity was 10 mm min-1. The following parameters were analysed - material density in the die, compression work, coefficient of susceptibility to compaction, degree of compaction and expansion of the agglomerate, density and mechanical strength of ag-glomerates. A decrease of density of agglomerate and compression work for higher values of moisture were observed. Increase in moisture content improves the susceptibility of sawdust to agglomeration and worsens the quality of the agglomerates in terms of their strength.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ciśnieniowe zagęszczanie trocin sosnowych i topolowych – parametry procesu i jakość aglomeratu
parametry zagęszczania, wilgotność, trociny sosnowe i topolowe
Przedstawiono wyniki badań parametrów ciśnieniowego zagęszczania, podatności surowca na zagęszczanie oraz wytrzymałości mechanicznej aglomeratu trocin sosnowych i topolowych. Określono wpływ wilgotności materiału na cechy zagęszczania. Wilgotność materiału wynosiła od 8% do 20%. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 i zespół prasujący z matrycą zamkniętą. Maksymalny nacisk jednostkowy wynosił 114 MPa, a prędkość przemieszczania tłoka 10 mm•min-1. Do analizy przyjęto następujące parametry: gęstość materiału w komorze, pracę zagęszczania, współczynnik podatności materiału na zagęszczanie, stopień zagęszczenia i rozprężenia aglomeratu oraz gęstość i odporność mechaniczną aglomeratu. Stwierdzono, że ze zwiększeniem wilgotności maleje gęstość aglomeratu oraz praca zagęszczania. Wzrost wilgotności polepsza podat-ność trocin do aglomerowania oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125