Content of carbon and metal cations in selected organic wastes in terms of their use for the production of biogas
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4 St., 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 161-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was the chemical analysis of organic wastes in terms of their use as feedstocks for methane fermentation. The study included wastes such as turkey manure, solid sludge from the sewage treatment plant Hajdów, the substrate after the mushrooms growth and the materials obtained after squeezing liquid or drying fermentation residues, as well as charcoal derived from biomass biogasing pyrolysis. The tested materials were analysed for the content of organic carbon and copper, lead, cadmium, manganese and calcium. It was found that the amounts of organic carbon and metals in the investigated wastes were varied. The turkey manure was characterised by the highest content of organic carbon. Noticeable content of lead was found in turkey droppings and in the sediment from Hajdow. Significant amount of iron appeared in the sediment from Hajdów.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu
fermentacja metanowa, osady, wsady, Węgiel organiczny, metale ciężkie
Celem badań była analiza chemiczna odpadów organicznych w celu wykorzystania ich jako wsady do fermentacji metanowej. Badaniami objęto odpady takie jak pomiot indyczy, osad stały Hajdów, podłoże po pieczarkach oraz pozostałość pofermentacyjna stała po odciśnięciu części płynnej i wysuszona pozostałość pofermentacyjna stała i węgiel drzewny pochodzący ze zbiogazowania biomasy w wyniku pirolizy. Badane materiały analizowano na zawartość węgla organicznego oraz miedzi, ołowiu, kadmu, manganu i wapnia. Stwierdzono, że ilości węgla organicznego i analizowanych metali w badanych odpadach oraz osadach pofermentacyjnych było różne. Najwyższą zawartością węgla organicznego charakteryzował się pomiot indyczy. Najwyższą zawartość ołowiu stwierdzono w pomiocie indyczym i w osadzie z Hajdowa, a obecność żelaza w osadzie stałym z Hajdowa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top