RESEARCH PAPER
Moisture of porous materials determined by reflectometric method
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 83-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water content in porous materials determines the propagation velocity of electromagnetic wave in it. Measurement of this velocity enables to determine dielectric constant and indirectly moisture of the tested material. Measurement of the attenuation of electromagnetic wave as it travels along the TOR sensor inserted into the tested porous material enables to determine its electrical conductivity. These data are obtained simultaneously by the same TOR probe. The study presents the applied measurement technique, the main components of the TOR meter and the relation between water content and dielectric constant of soil, wood as well as cereal grain. Similar relations can be obtained for other porous materials used in food and building industry. The application of reflectometric technique in other than agriculture areas of human activity is possible.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiar wilgotności materiałów porowatych metodą reflektometrii czasowej
wilgotność, przenikalność dielektryczna, reflektometria czasowa, TDR, materiały porowate
Zawartość wody w materiale porowatym determinuje prędkość propagacji fal elektromagnetycznych w tym materiale. Mierząc tę prędkość można wyznaczyć przenikalność dielektryczną materiału i oszacować jego wilgotność. Technika reflektometryczna umożliwia pomiar prędkości propagacji impulsu wzdłuż linii przesyłowej (czujnika), utworzonej z dwóch równoległych, metalowych prętów, umieszczonych w badanym materiale. Mierząc amplitudę sygnału powracającego z czujnika można wyznaczyć tłumienie stosowanego impulsu elektromagnetycznego, skąd można obliczyć elektryczną konduktywność materiału i jego zasolenie. Pomiar tych dwóch wielkości realizowany jest jednocześnie, przy użyciu tej samej sondy. W pracy przedstawiono stosowaną technikę pomiaru, budowę przyrządu oraz zależność przenikalności dielektrycznej gleby, drewna oraz ziarna od wilgotności objętościowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top