Precipitation impact on yields of medium-early cultivars of edible potato in various regions of Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Agricultural Engineering, University of Natural Sciences and Humanities ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
2
Department of Quantitative Methods and Spatial Management, University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
3
VCU Assessment Department, The Research Centre for Cultivar Testing 63-022 Słupia Wielka
 
 
Publication date: 2015-12-22
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 421-432
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Data used in this work concerning the yielding of 9 medium-early cultivars of potato and sums of precipitation (in the years 2010-2013) were obtained from six COBORU (Research Centre for Cultivar Testing) stations: Karżniczka, Naroczyce, Słupia, Sulejów, Uhnin and Węgrzce. The analysis of precipitation impact on potato yielding in particular months was based on polynomial regression calculated using the GRM module in STATISTICA 10.0. The highest average potato yield was obtained in Naroczyce, while the lowest in Uhnin. In most of the stations the yielding of medium-early cultivars of potato depended in a parabolic way on precipitation sums in particular months of the growing season. April precipitation determined the yielding of cultivars grown in Uhnin, while May precipitation – in Karżniczka, Słupia and Sulejów. In May there was also noted a negative linear impact on tuber yields of potato grown in Węgrzce. Regardless of the location, May precipitations, determining the highest yields, were at the level from 60 to 80 mm. June precipitation within the range of 120 mm determined the obtainment of the highest yields of tuber in Słupia and Sulejów. In the second period of the growing season, July precipitation above 80 mm had a negative impact on the yielding of medium-early cultivars of potato in Karżniczka. In Słupia and Sulejów the maximum yields were obtained when the precipitation ranged from 110 to 120 mm. August precipitation at the level of 70 mm determined the highest yields in Naroczyce and Węgrzce. Data used in this work concerning the yielding of 9 medium-early cultivars of potato and sums of precipitation (in the years 2010-2013) were obtained from six COBORU (Research Centre for Cultivar Testing) stations: Karżniczka, Naroczyce, Słupia, Sulejów, Uhnin and Węgrzce. The analysis of precipitation impact on potato yielding in particular months was based on polynomial regression calculated using the GRM module in STATISTICA 10.0. The highest average potato yield was obtained in Naroczyce, while the lowest in Uhnin. In most of the stations the yielding of medium-early cultivars of potato depended in a parabolic way on precipitation sums in particular months of the growing season. April precipitation determined the yielding of cultivars grown in Uhnin, while May precipitation – in Karżniczka, Słupia and Sulejów. In May there was also noted a negative linear impact on tuber yields of potato grown in Węgrzce. Regardless of the location, May precipitations, determining the highest yields, were at the level from 60 to 80 mm. June precipitation within the range of 120 mm determined the obtainment of the highest yields of tuber in Słupia and Sulejów. In the second period of the growing season, July precipitation above 80 mm had a negative impact on the yielding of medium-early cultivars of potato in Karżniczka. In Słupia and Sulejów the maximum yields were obtained when the precipitation ranged from 110 to 120 mm. August precipitation at the level of 70 mm determined the highest yields in Naroczyce and Węgrzce.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie średnio wczesnych odmian ziemniaka jadalnego w różnych rejonach Polski
suma opadów, plonowanie ziemniaka, regresja wielomianowa
Celem pracy było przeanalizowanie wpływu opadów atmosferycznych na plonowanie ziemniaka średnio wczesnego. Wykorzystano dane dotyczące plonowania 9 średnio wczesnych odmian ziemniaka jadalnego oraz sum opadów (w latach 2010-2013) uzyskanych z sześciu stacji COBORU: Karżniczka, Naroczyce, Słupia, Sulejów, Uhnin i Węgrzce. Analizy wpływu opadów w poszczególnych miesiącach na plonowanie ziemniaka oparto o regresję wielomianową, wykorzystując w tym celu moduł GRM w programie STATISTICA 10.0. Najwyższy średni plon ziemniaka otrzymano w Naroczycach, a najniższy w Uhninie. W większości stacji plonowanie odmian ziemniaka średnio wczesnego zależało w sposób paraboliczny od sumy opadów w poszczególnych miesiącach okresu wegetacji. Opady kwietnia determinowały parabolicznie plonowanie odmian uprawianych w Uhninie, a maja w Karżniczce, Słupii i Sulejowie. W maju zanotowano liniowy ujemny wpływ na plonowanie bulw ziemniaka uprawianego w Węgrzcach. Niezależnie od miejscowości opady maja, warunkujące najwyższy plon, kształtowały się na poziomie od 60 do 80 mm. Opady czerwca w granicach 120 mm warunkowały uzyskanie najwyższego plonu bulw w Słupii i Sulejowie. W drugim okresie wegetacji opady lipca powyżej 80 mm ujemnie wpływały na plonowanie odmian ziemniaka średnio wczesnego w Karżniczce. W Słupii i Sulejowie maksymalny plon otrzymano przy opadach od 110 do 120 mm. Opady sierpnia na poziomie 70 mm warunkowały najwyższy plon w Naroczycach i Węgrzcach. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top