Yielding of potato under varied tillage conditions
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 623-632
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was aimed at evaluating the influence of tillage systems in combination with varied cultivation depth on potato yielding, yield structure, and starch content in tubers. The experiment, carried out in 2001-2003, included three-field crop rotation: potato – winter wheat – soybean. In no-tillage system, ploughing was replaced with harrowing and soil pulverizing. Depending on tillage system, ploughing or pulverizing was made at different depths. The three-year study could not reveal the influence of tillage system on potato yielding. Only a tendency of its increase in ploughing as compared to no-tillage system was observed. Under conditions of shallow tillage, the tuber yield was lower by 10.3% than in objects with deep tillage. Tillage systems applied in the experiment significantly modified the yields of < 3 cm, 3-4 cm, and 4-5 cm tuber fractions. Higher yields of those fractions were achieved on ploughing system objects. Tillage depth considerably modified yields of 3-4 cm, 4-5 cm, and > 6 cm tubers. Studied experimental factors had no influence on starch percentage in tubers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
system płużny, system bezpłużny, uprawa głęboka, uprawa płytka, plonowanie ziemniaka
Celem badań była ocena wpływu systemów uprawy roli we współdziałaniu ze zróżnicowaną głębokością uprawy na plon ziemniaka i jego strukturę oraz zawartość skrobi w bulwach. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2001-2003 uwzględniono trójpolowy płodozmian: ziemniak – pszenica ozima – soja. W systemie bezpłużnym zrezygnowano z orek zastępując je bronowaniem i kultywatorowaniem. W zależności od systemu uprawy roli wykonywano orki lub kultywatorowania na zróżnicowaną głębokość. Na podstawie trzyletnich badań nie udowodniono wpływu systemów uprawy roli na plonowanie ziemniaka. Zaobserwowano jedynie tendencję jego wzrostu w systemie płużnym w porównaniu z bezorkowym. Na wielkość plonu tej rośliny istotny wpływ miała głębokość uprawy roli. W warunkach płytkiej uprawy uzyskano o 10,3% niższy plon bulw niż na obiektach z uprawą głęboką. Zastosowane w doświadczeniu systemy uprawy roli modyfikowały istotnie plon bulw frakcji < 3 cm, 3-4 cm oraz 4-5 cm. Wyższy plon wymienionych frakcji uzyskano na obiektach z uprawą płużną. Głębokości uprawy roli modyfikowały istotnie plon bulw frakcji 3-4 cm, 4-5 cm oraz > 6 cm, na korzyść uprawy głębokiej. Na procentową zawartość skrobi w bulwach nie wpływały istotnie badane czynniki doświadczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top