Changes in magnesium content during composting of plant materials with addition of polyethylene films and maize starch
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2015-12-22
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 409-419
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the total content and water-soluble fractions of magnesium during the composting of plant materials with the addition of polyethylene film and maize starch. The object of the study was the biomass prepared from wheat straw, rape straw, fresh maize chips, waste from the cleaning of pea seeds and an addition of shredded film (8%) produced from maize starch and polyethylene. The total content of magnesium in the raw materials and composted biomass was determined after calcination in a furnace chamber at 450°C for 12 hours and mineralisation of the residue in a mixture of concentrated nitric and perchloric acid (3:2). Water-soluble forms of magnesium were separated after two hours of extraction of the material with water redistilled on a rotary mixer. Magnesium content in the solutions and extracts was determined by ICP-OES using a Perkin Elmer apparatus Optima 7300DV. On the basis of the study it was demonstrated that the rate of changes in the content of magnesium water-soluble fraction during composting was low. The content of water-soluble forms of magnesium decreased over the time of composting. The highest content of total forms of magnesium were determined in the control compost without any addition of film, while the smallest content of Mg was assayed in compost with the addition of a film produced from 65% polyethylene and 30% of maize starch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości magnezu w czasie kompostowania materiałów roślinnych z dodatkiem folii otrzymanych z polietylenu i skrobi kukurydzianej
magnez, kompost, folia, polietylen, skrobia kukurydziana
Celem pracy była ocena zmian zawartości ogólnych i mobilnych form magnezu w czasie kompostowania materiałów roślinnych z dodatkiem folii. Obiekt badań stanowiła biomasa przygotowana na bazie słomy pszennej, słomy rzepakowej, świeżo zrębkowanej kukurydzy oraz odpadu powstającego podczas oczyszczania nasion grochu, do której wprowadzono 8% dodatek rozdrobnionych folii różniących się zawartością skrobi i polietylenu. Zawartość magnezu ogółem w materiałach wyjściowych i przekompostowanych oznaczono po wyprażeniu próbki w piecu komorowym w temperaturze 450°C przez 12 godzin i mineralizacji pozostałości w mieszaninie stężonych kwasów azotowego i nadchlorowego (3:2). Formy wodnorozpuszczalne magnezu wyodrębniono po dwugodzinnej ekstrakcji materiału wodą redestylowaną na mieszadle rotacyjnym. Zawartość magnezu w roztworach i ekstraktach oznaczono metodą ICP-OES za pomocą aparatu firmy Perkin Elmer Optima 7300DV. Na postawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dynamika zmian zawartości wodnorozpuszczalnej frakcji magnezu w czasie kompostowania była niewielka. Zawartość form magnezu wyekstrahowanych wodą zmniejszała się w miarę upływu czasu kompostowania. Największą zawartość ogólnych form magnezu oznaczono w kompoście kontrolnym bez dodatku folii, natomiast najmniejszą w kompoście z dodatkiem folii zawierającej 65% polietylenu i 30% skrobi kukurydzianej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top