Precipitation during soil thaws in Pomerania
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 595-605
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of 24 hour measurements of atmospheric precipitation and soil temperature at the depth of 5 cm carried out in 10 meteorological stations in the period from December to March in the years 1961-2000 were the basis of the presented analysis. The frequency and the amount of precipitation during the periods of soil thaws, but also during the periods of above zero temperature just before freezing of the soil, by days and 10-day periods (decades), were characterized. At least 2 day periods of an average above freezing 24 hour soil temperature at the depth of 5 cm, but occurring after the first at least 3 day period with an average 24 hour temperature below 0oC constituted the soil thaw. It was observed that the thermal conditions of the soil in Pomerania constitute large potential possibilities for the retention of precipitation water in soil during the whole period of winter, even in January and February.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opady w czasie występowania odwilży glebowych na Pomorzu
zima, dodatnia temperatura, opady dobowe, częstość
Podstawą opracowania były wyniki dobowe opadów atmosferycznych oraz temperatury gleby na głębokości 5 cm w okresie grudzień-marzec w latach 1961-2000 z 10 stacji meteorologicznych. Scharakteryzowano częstość i wielkość opadów w czasie występowania odwilży glebowych, ale także w czasie dodatniej temperatury, w okresie poprzedzającym zamarznięcie gleby, według dni i dekad. Odwilż glebową stanowiły co najmniej dwudniowe okresy z dodatnią średnią dobową temperaturą gleby na głębokości 5 cm, ale występujące po pierwszym, przynajmniej trzydniowym okresie ze średnią dobową temperaturą poniżej 0oC. Stwierdzono, że warunki termiczne gleby na Pomorzu stwarzają duże potencjalne możliwości retencjonowania wody opadowej w glebie w całym okresie zimowym, nawet w styczniu i w lutym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top