Baro-thermal techniques in processing of thermoplastic starch
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
2
Department of Chemical Engineering, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, the Netherlands
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 431-442
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years researches on biodegradable packaging materials of vegetable origin have been started in many R&D centres. The extrusion-cooking technique has been found to be a very useful one. So called thermoplastic starch (TPS) is used to produce biodegradable films and stiff forms of packaging. Extrusion-cooked mixture of potato starch, glycerol and additional functional components, such as fibres and emulgators, can be successfully processed in plastic extruders and popular injection moulding machines. For years we have been involved with the application of baro-thermal techniques in processing of TPS at the Department of Food Process Engineering, Lublin University of Agriculture. In the paper the main engineering and technological aspects are presented, which can be helpful in such investigations. Final part of the paper relates to results of biodegradability tests. The whole presentation is based on results of experiments made.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Procesy ciśnieniowo-termiczne w przetwórstwie skrobi termoplastycznej
materiały opakowaniowe, ekstruzja, skrobia termoplastyczna, biodegradacja, technika wtrysku wysokociśnieniowego
W ostatnich latach w wielu ośrodkach naukowych podjęto prace nad wytwarzaniem biodegradowalnych materiałów opakowaniowych z surowców roślinnych, często określanych mianem biopolimerów. Bardzo przydatną w tym przypadku okazała się technika ekstruzji, której geneza wywodzi się z wytłaczania tworzyw sztucznych. Tzw. skrobia termoplastyczna (TPS) jest materiałem wyjściowym do produkcji wyrobów, które w swoim składzie posiadają naturalne plastyfikatory i hydrofilowe substancje biodegradowalne otrzymywane z syntetycznych polimerów. Materiał ten ulega rozkładowi zarówno w obecności tlenu jak i w warunkach beztlenowych. Ekstrudowana mieszanka skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej, gliceryny technicznej oraz niewielkiej ilości włókien pochodzenia naturalnego może być wykorzystywana do wytłaczania folii metodą rozdmuchu lub służyć jako materiał wyjściowy do produkcji form sztywnych opakowań otrzymywanych metodą wtrysku wysokociśnieniowego, jak np. pojemniki i naczynia różnego kształtu i wielkości. W Katedrze Inżynierii Procesowej AR w Lublinie od wielu lat zajmujemy się badaniami nad wykorzystaniem obróbki ciśnieniowo-termicznej do przetwórstwa skrobi termoplastycznej na cele opakowaniowe. W niniejszej pracy przedstawiamy główne uwarunkowania techniczno-technologiczne, których rozwiązanie ułatwi realizację tego typu badań. Końcowy fragment opracowania dotyczy badań biodegradowalności materiałów opakowaniowych. Całość oparta jest na wynikach badań empirycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top