Possibilities of improving the seeding value of red clover seeds by applying pre-sowing laser stimulation
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 221-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies upon sowing value of red (meadow) clover seeds of Dajana cv. were carried out in 2005-2007. The experiment was conducted by means of complete randomisation in four replications. Studies included two factors: 1. quality of red clover seeding value in study years; 2. seed irradiation before germination, using divergent He-Ne laser beam at power surface densities of 0, 3, and 6 mW cm-2. Seeds were also subjected to 1, 3, or 5-fold laser stimulations. Weather conditions during red clover ripening significantly affected the seed sowing value. The best results were achieved when mean daily air temperature was about 17oC, while precipitation sums ranged between 50.0 and 62.0 mm. Very high rainfalls in that period (275.9 mm) had a negative influence on the value of sowing material by increasing the percentage of seeds abnormally germinating and infected by fungal pathogens. The seed stimulation with laser elevated the germination energy – in reference to the control – as well as the share of germinating seeds, while decreasing the percentage of abnormally germinating and hard seeds. High germination ability was recorded in 2005 and 2007, which qualified these seeds as sowing material. Seeds harvested in 2006 appeared to be unsuitable for that.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości poprawy wartości siewnej nasion koniczyny czerwonej poprzez zastosowanie przedsiewnej stymulacji laserowej
koniczyna czerwona, wartość siewna, laser, pogoda, dojrzewanie
W latach 2005-2007 przeprowadzono badania nad wartością siewną nasion koniczyny czerwonej (łąkowej) odmiany Dajana. Eksperyment prowadzono metodą kompletnej randomizacji w czterech powtórzeniach. W badaniach uwzględniono dwa czynniki: 1. jakość materiału siewnego koniczyny czerwonej w latach badań; 2. naświetlanie nasion przed kiełkowaniem rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 3 i 6 mW•cm-2. Nasiona poddano 1, 3 i 5-krotnemu naświetlaniu. Warunki pogodowe podczas dojrzewania koniczyny czerwonej wpływały istotnie na wartość siewną nasion. Najlepsze rezultaty otrzymano wówczas, gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła około 17oC, a opady mieściły się w przedziale 50,0-62,0 mm. Bardzo wysokie opady w tym okresie (275,9 mm) wpływały negatywnie na wartość siewną materiału nasiennego, podwyższając procent nasion kiełkujących nienormalnie i porażonych przez patogeny grzybowe. Stymulacja nasion światłem lasera podwyższała w stosunku do próby kontrolnej energię kiełkowania i udział nasion normalnie kiełkujących, obniżała zaś procent nasion nienormalnie kiełkujących i twar-dych. Wysoką zdolność kiełkowania zanotowano w latach 2005 i 2007, co kwalifikuje te nasiona jako materiał siewny. Nasiona zebrane w 2006 roku nie nadawały się do tego celu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top