RESEARCH PAPER
The rational cultivation of chemically contaminated soils near the copper smelter
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, A. Cieszkowski Agricultural University, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 189-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations were carried out on contaminated soils (Phaeozems and Cambisols) occurring in the neighbourhood of a copper smelter plant. They developed from loess silt sediments. In the above-mentioned soils basic physical and chemical properties as well as the total concentration Cu, Pb and Zn and sulphur were determined. Additionally, field experiments with some varieties of willow trees were conducted on these soils. Both concentrations of Cu, Pb, Zn and S as well as plant yields from a 4-year experiment were determined in the collected plant material (leaves, shoots and roots). The highest concentrations of the analysed heavy metals were found in leaves and shoots, i.e. plant parts of practical importance. Plant yields were very high both with regards to their quality and quantity. Salix americana seams to be the most recommendable variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Racjonalne zagospodarowanie gleb chemicznie skażonych w sąsiedztwie huty miedzi
miedź, ołów, skażone gleby, czarne ziemie, gleby brunatnoziemne
Badaniami objęto gleby (czarne ziemie i gleby brunatnoziemne) skażone miedzią i ołowiem, usytuowane w sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica. Powstały one z utworów pyłowych typu lessowego. Charakteryzują się stosunkowo wysoką zawartością materii organicznej 198 A. Mocek i in. (2-4%) oraz odczynem lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego. W poziomach wierzchnich stwierdzono wysoką zawartość miedzi (160-1070 mg/kg) oraz ołowiu (210-570 mg/kg). Założono 4-letnie doświadczenie polowe z kilkoma odmianami wierzby (wikliny). Uzyskane plony tzw. prętów (pędów) przekraczały zdecydowanie ilości surowca uzyskiwanego w innych rejonach Polski. Największe ilości miedzi i ołowiu stwierdzono w liściach (średnio ok. 420 mg/kg Cu i ok. l00 mg/kg Pb ). Najmniejszą koncentracją tych metali charakteryzowały się pędy (ok. 27 mg/kg Cu i ok. 30 mg/kg Pb), a więc części mające praktyczne wykorzystanie. Odmianą szczególnie zalecaną do uprawy na tych glebach okazała się Salix americana. Udanie plonowały także odmiany Salix arenaria Piaskówka oraz Salix Kottenheider.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top