Effect of fertilization methods in crop rotation on chemical characteristics of soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Systems, University of Warmia and Mazury, pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 465-472
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 5-year investigations, carried out in 2000-2005 at the Production and Experimental Establishment in Bałcyny, on a lessive-type, gravity-gley soil of class IlIa, complex 4, the effects of different methods of fertilization in a 3-field crop rotation: sugar beet – spring wheat – winter barley were compared. The following were the methods subject to comparison: A – mineral fertilization only; B – fertilization with manure and mineral fertilizers; C – fertilization with straw, green manure and mineral fertilizers; D – fertilization with compost (ecological fertilization). In objects A, B and C doses of N were differentiated while fertilization with phosphorus and potassium remained constant. In the ecologically fertilized object (D), the dosage of biopreparations P500 (of cow-dung) and P501 (of silica) was differentiated. The aim of this paper is to estimate the effect of various fertilization methods in the crop rotation on changes in the chemical properties of the soil. After the 5-year period of investigation, the reaction of the soil in all fertilization objects did not change signifi-cantly. A mean minimal increase in the soil pH was recorded in objects fertilized with conventional methods. The highest increase in humus (by 0.38%) was recorded in the object fertilized with straw, green manure and mineral fertilizers, and in the ecological object (by 0.32%). In the last object the content of humus in the final year of investigation was the highest (2.02%). In total, the introduction of nitrogen in the conventional objects increased the content of humus in the soil of all objects. A higher content of nitrogen in the soil was observed in the objects fertilized with organic fertilizers, the highest being that in the object fertilized with the use of the ecological method. Nitrogen fertili-zation caused an increase in the content of nitrogen in the soil. The potassium content in the soil of all analysed objects increased significantly over the period of 5 years, which was also true for the object fertilized with the ecological method. Similarly, the content of magnesium and calcium in-creased in all of the objects after 5 years, and the soil fertilized with the ecological method was characterized by significantly the highest abundance of those elements.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się chemicznych właściwości gleby pod wpływem różnych sposobów nawożenia w zmianowaniu
nawożenie organiczne, próchnica, azot, biopreparaty, właściwości chemiczne gleby
W 5-letnich badaniach 2000-2005, prowadzonych w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach, na glebie płowej, opadowo-glejowej, klasy IIIa, kompleksu 4, porównywano działanie różnych sposobów nawożenia, w 3-polowym płodozmianie: burak cukrowy-pszenica jara- jęczmień ozimy. Porównywano następujące sposoby: A – nawożenie tylko mineralne, B – nawożenie obornikiem i nawozami mineralnymi, C – nawożenie słomą, nawozami zielonymi i mineralnymi; D-nawożenie kompostem (nawożenie ekologiczne). Na obiektach A, B, C przy stałym nawożeniu fosforem i potasem, zróżnicowano dawki N. Na obiekcie nawożonym ekologicznie (D) zróżnicowano dawkowanie biopreparatów P500 (z krowieńca) i P501 (z krzemionki). Celem niniejszej pracy była ocena wpływu róż-nych sposobów nawożenia w płodozmianie na zmiany chemicznych właściwości gleby. Po 5-letnim okresie badań odczyn gleby na wszystkich obiektach nawozowych niewiele się zmienił. Średnio mini-malny wzrost pH gleby odnotowano na obiektach nawożonych sposobami konwencjonalnymi. Najwięk-szy przyrost próchnicy (o 0,38%) odnotowano na obiekcie nawożonym słomą, nawozami zielonymi i mineralnym a następnie na obiekcie ekologicznym (o 0,32%).W sumie na ostatnim obiekcie zawartość próchnicy w końcowym roku badań była największa (2,02%). Wprowadzenie azotu na obiekty konwen-cjonalne ogólnie zwiększyło zawartości próchnicy w glebie wszystkich obiektów. Stwierdzono większą zawartość azotu w glebie na obiektach nawożonych nawozami organicznymi, w tym największy na obiekcie nawożonym sposobem ekologicznym. Nawożenie azotem powodowało przyrost zawartości azotu w glebie. Zawartość potasu w glebie wszystkich analizowanych obiektów, w ciągu 5-lecia istotnie wzrosła, w tym również na obiekcie nawożonym sposobem ekologicznym. Podobnie po 5 latach wzrosła zawartość magnezu oraz wapnia na wszystkich obiektach, a wyraźnie największą jego zasobnością cha-rakteryzowała się gleba nawożona sposobem ekologicznym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top