RESEARCH PAPER
Uptake of heavy metals by biomass of grass plants under different conditions of irrigation of sewage water of soil after second step of purification
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Universitv of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
3
Department of Agriculture Chemistry, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 113-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was estimation of the influence of repeated irrigation of sewage water after second step o purification on the growth and harvest of grass mixture and the concentration of microelements (Cu, Zn ,Mn, Fe, Pb, Cd) in the grass plants (overground mass and roots) and in the soil. The experiment was carried on from 1997 to 1999 on mineral-mursh of soil with natural genetic level and structure (pH in KCl 7.2, organic matter 13.3-17.2%) covered with two-grass mixture. Experimental field was divided into three parts: A –control, B – 600 mm of sewage water per year and C – 1200 mm of sewage water per year. The results gave us possibility to do the balance of chosen heavy metals in the grass plants under different conditions of irrigation of sewage water after third year of study. It was not found any negative influence heavy metals on the growth and harvest of grass plants. Higher sewage water doses caused lower concentration of particular microelements in the plants and in the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania
metale ciężkie, ścieki, roślinność trawiasta
Celem pracy było ustalenie wpływu wielokrotnego stosowania nawodnień ścieka mi po II stopniu oczyszczania na rozwój i plonowanie mieszanek trawiastych oraz zawartość wybranych pierwiastków śladowych (Cu, Zn ,Mn, Fe, Pb, Cd) w roślinności trawiastej (masa nadziemna, system korzeniowy) i w glebie. Eksperyment prowadzono w latach 1997-1999 na glebie mineralno-murszowej o naturalnym układzie poziomów genetycznych i strukturze glebowej (pH w KCl 7,2, substancja organiczna 13,3-17,2%), obsadzone j dwiema mieszankami traw. Pola doświadczalne były podzielone na trzy kwatery uwzględniające różne dawki zalewowe: kwatera A – kontrola bez nawodnień ściekami, kwatera B – zalewana optymalną dawką ścieków 600 mm w ciągu roku, kwatera C – zalewana podwójną dawką ścieków 1200 mm w ciągu roku. Uzyskane wyniki pozwoliły na dokonanie bilansu wy branych metali ciężkich w roślinności trawiastej w warunkach zróżnicowanego nawadniania w trzecim roku prowadzenia badań. Nie stwierdzono negatywnego wpływu metali na rozwój i plonowanie zbiorowisk trawiastych. Zwiększone stosowanie nawodnień wodami z oczyszczalni ścieków wpłynęło na zmniejszenie koncentracji określonych pierwiastków śladowych w roślinności trawiastej (masie nadziemnej i systemie korzeniowym) oraz glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top