RESEARCH PAPER
Surface energetic heterogeneity of alluvial soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland
 
2
Department for the Modelling of Physico-Chemical Processes, UMCS, Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 101-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of investigations of adsorption of nitrogen at 80 K and water vapor adsorption at 293 K on several Polish alluvial soils were presented. The experimental adsorption data have been used to evaluate the adsorptive energy distribution function by using a modified numerical method that has been developed by Stanley and Guiochon (1993) for nonfractal adsorbents. The existence of the correlations between the average values of the adsorption energy and several physicochemical properties of the soils have been searched. We have found that quantity correlates with the content of the clay fraction and with the cation exchange capacity, especially for illuvial horizon of soil. However, we have not found the correlations between energetic heterogeneity and the content of the organic matter. The investigation of gas adsorption may be used as an additional method for analysis of soil !'arming processes, especially to characterize the illuvial horizons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niejednorodność energetyczna powierzchni mad brunatnych
adsorpcja pary wodnej i azotu, mady, niejednorodność powierzchni, energia adsorpcji
Analizowano wyniki adsorpcji pary wodnej i azotu na wybranych madach z uwzględnieniem ich niejednorodności powierzchni oraz podjęto próbę znalezienie zależności pomiędzy średnią energią adsorpcji a podstawowymi właściwościami badanych gleb. Funkcje rozkładu energii oraz średnią energię adsorpcji obliczano w oparciu o równanie tzw. całkowej izotermy adsorpcji, stosując do jego rozwiązania metodę iterakcyjną Stanleya i Guichona. Funkcje rozkładu energii χ(ε) dla pary wodnej i azotu miały różny kształt, a centra adsorpcji dla obu gazów charakteryzowały się wyraźnie inną wielkością energii. Średnia wartość E dla adsorpcji pary wodnej była zdecydowanie wyższa niż dla adsorpcji azotu i wynosiła odpowiednio, około 3,4 kJ/mol i l,98 kJ/mol. Średnia wartość E przeważnie była najniższa dla mad lekkich, a najwyższa dla mad ciężkich. Zależności pomiędzy średnią energią adsorpcji E, a pojemnością wymienną kationów, zawartością frakcji koloidalnej i próchnicy były bardziej widoczne dla poziomu wzbogacenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top