RESEARCH PAPER
Analyse of N2O and CO2 produced from a loess soil treated with municipal wastewater
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka 102,20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 119-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine gases production from a loess soil, treated with municipal wastewater after two step purification under laboratory conditions. Soil samples 20 and 30 g were mixed with 20 and 30 ml of wastewater, respectively. Soil control samples, contained pure water instead of wastewater. All vessels were incubated in the dark at 20°C. The production of N2O reached maximum values of 91.65 mg N-N2O kg–1 d–1 in the samples with 30 ml wastewater, and 52.63 mg N-N2O kg–1 d–1 in the samples with 20 ml wastewater. The CO2 concentration was increasing gradually during 20 days of incubation and reached the highest level 12.8 and 10.4 from soils flooded with 30 and 20 ml wastewater, respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich
denitryfikacja, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, potencjał redoks, ścieki miejskie
Badania prowadzono na materiale pochodzącym z gleby płowej wytworzonej z lessu. Powietrznie suchą glebę o masie 20 i 30 g zalano odpowiednio dawką 20 i 30 mi ścieków miejskich. W sposób identyczny przygotowano próby kontrolne zalane wodą. Glebę inkubowano w naczyniach wykonanych z ciemnego szkła w temperaturze 20°C. Celem badań modelowych było określenie, emisji gazów z gleb inkubowanych, zalanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. W ciągu 20 dni inkubacji pobierano próby gazowe znad roztworu do analiz chromatograficznych i dokonywano pomiarów Eh, pH w glebie oraz oznaczano zawartość form azotu (N-NO3, N-NO2, N-NH4+) w roztworze glebowym. Wykazano, że najwyższa aktywność denitryfikacyjna wystąpiła w glebie zalanej porcją 30 ml ścieków, gdzie produkcja N2O osiągnęła 91,65 mg N-N2O kg–l d–1, przy wartości Eh = –104 mV. Produkcja podtlenku azotu ustała przy spadku potencjału redoks poniżej 150 mV. Wykazano najbardziej intensywną produkcję CO2 w ciągu pierwszych 20 dni inkubacji. Ilość wytworzonego dwutlenku węgla osiągnęła najwyższą wartość sięgającą 10,4 i 12,3% w ściekach oraz 8,0 i 7,9% w kontroli, odpowiednio z 30 i 20 ml ścieków i wody. Przejście azotu azotanowego(V) w azot azotanowy(III) stwierdzono w obu kombinacjach w ciągu pierwszych 3 dni inkubacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top