RESEARCH PAPER
Influence of excessive precipitation in winter and early spring on winter barley yield in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 113-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study the monthly totals of precipitation from September to April for separated provinces in Poland and winter barley yield in the years 1970-1995 were considered. The influence of winter and early spring precipitation on the amount and variability of winter barley yield was determined by multiple regression method. Four areas of different influence of precipitation totals in separated months on the barley yield were distinguished. For every province the amount of precipitation causing yield decrease by 5% in comparison with average value was determined. Moreover the probability of exceeding the above mentioned totals was included in this paper. The potential decrease of winter barley yield in every province caused by precipitation were calculated. The final effect of this work are diagrams which allow to determine the losses of winter barley yield (%) by excessive precipitation in different pans of the country.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie nadmiernych opadów zimą i wczesną wiosną na plonowanie jęczmienia ozimego w Polsce
jęczmień ozimy, nadmiary opadów, straty
W pracy wykorzystano miesięczne sumy opadów od IX do IV dla poszczególnych województw (Miesięczne Przeglądy Agrometeorologiczne IMGW) oraz plony jęczmienia ozimego (materiały GUS) zebrane za lata 1970-1995. Stosując metodę regresji wielokrotnej określono wpływ zimowych i wczesnowiosennych opadów na wielkość i zmienność plonowania jęczmienia ozimego. Wyznaczono 4 obszary o zróżnicowanym oddziaływaniu sum opadów z poszczególnych miesięcy na plony. Dla każdego z województw określono wielkości opadów powodujących zmniejszenie plonu jęczmienia o 5% w stosunku do wartości przeciętnej. Podano również prawdopodobieństwo przekroczenia tych sum opadów. Obliczono potencjalne zmniejszenie plonu jęczmienia w każdym województwie powodowane opadami w latach, w których wystąpiły one w nadmiernej ilości. Ostatecznym efektem pracy są diagramy z których można określić zmniejszenie plonu jęczmienia (w %) przez nadmiary opadów w różnych częściach kraju.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top