Evaluation of the quality of carrot root harvested with Alina and Simon one-row harvesters
 
More details
Hide details
1
School of Engineering and Economics in Ropczyce, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, Poland
 
2
Department Of Horticultural Machinery, University Of Agriculture, Ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 105-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations aimed at evaluating the quality of carrot root harvesting with Alina and Simon single-row harvesters. The research was conducted at 3 working speeds, i.e. 1.5; 2.0 and 2.5 km h-1. The test with Simon harvester was conducted at Carotan variety while the test with Alina harvester was conducted at Nerac variety. The quality of carrot root harvested was evaluated in both cases on the basis of root losses and damages caused by the harvesters. The percentage of losses caused by the failure of the machine to uproot the carrot from the soil ranged from 1.7 to 3.5% in the case of Simon harvester, and from 2.0 to 4.3% for Alina harvester. In the material collected with Simon harvester at the studied working speeds, the largest group of damaged roots were the broken (22.1-45.6%) and fractured ones (1.7-4.1%), whereas in the case of Alina harvester most damaged roots were bruised (23.2- 26.7%) or had their heads chopped off (1.2-6.9%). The lowest overall root damages for Simon harvester (27.4%) and Alina harvester (30.2%) were achieved at the speeds of 1.5 km h-1 and 2.5 km h-1 respectively. The roots with leaves not sheared off constituted 1.3-3.4% of the material collected with Simon harvester and 0.3-1.9% of the material collected with Alina harvester. The share of dirt in the material collected with Simon and Alina harvesters was respectively 1.2-2.6% and 1.2-1.6%. To recapitulate, the studied harvesters achieved a relatively comparable quality of carrot root harvesting.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jakości zbioru korzeni marchwi jednorzędowymi kombajnami typu Simon i Alina
marchew, zbiór kombajnowy, straty, uszkodzenia korzeni
Celem badań było określenie jakości zbioru korzeni marchwi jednorzędowymi kombajnami typu Simon (produkcji francuskiej) i Alina (produkcji polskiej), pracującymi przy prędkościach: 1,5; 2,0 i 2,5 km×h-1. Badania kombajnu Simon przeprowadzono przy zbiorze marchwi odmiany Carotan, zaś kombajnu Alina przy zbiorze marchwi odmiany Nerac. Jakość zbioru oceniano na podstawie wielkości strat i uszkodzeń korzeni marchwi powodowanych przez kombajny. Straty kombajnu Simon spowodowane nie wydobyciem korzeni z gleby wynosiły od 1,7 do 3,5% i odpowiednio kombajnu Alina od 2,0 do 4,3%. W materiale zebranym kombajnem Simon przy badanych prędkościach roboczych najliczniejszą grupę korzeni uszkodzonych stanowiły korzenie złamane (od 22,1 do 45,6%) i pęknięte (od 1,7 do 4,1%), zaś kombajnem Alina - korzenie otarte (od 23,2 do 26,7%) i z oderwaną główką (od 1,2 do 6,9%). Najniższe sumaryczne uszkodzenia korzeni spowodowane kombajnem Simon (27,4%) uzyskano przy prędkości 1,5 km×h-1, zaś kom-bajnem Alina (30,2%) - przy prędkości 2,5 km×h-1. W materiale zebranym kombajnem Simon udział korzeni z nieoberwaną nacią wynosił od 1,3 do 3,4%, zaś udział zanieczyszczeń od 1,2 do 2,6% i odpowiednio kombajnem Alina od 0,3 do 1,9% oraz od 1,2 do 1,6%. Reasumując można stwierdzić, że badane kombajny charakteryzowały się porównywalną jakością zbioru korzeni marchwi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top