RESEARCH PAPER
Elasticity evaluation of selected seeds on the basis of their hardness measurement
 
More details
Hide details
1
Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa AR, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 73-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the presented work has consisted in the attempt to evaluate elasticity of selected seeds, relying on the measurement of their hardness. Hardness has been measured using a modified Vickers method. During the measurement, instead of determining the indent size, maximum depth of penetrator sinking into the biological material was measured. Minimum necessary loading time was determined to be 15 minutes. The investigations of the elasticity modulus were conducted in accordance with ASAE recommendations. The conducted statistical tests indicated significant influence of the water content and kind of the material on its hardness. Existence of second order interaction between the shape factor and the water content was found. Non-linear estimation according to various models has been conducted. Relatively, the highest best fit of the theoretical curve to experimental results was obtained in the exponential model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena sprężystości wybranych nasion na podstawie pomiaru ich twardości
nasiona, twardość, moduł Younga
Celem prezentowanej pracy była próba oceny sprężystości wybranych nasion na podstawie pomiaru ich twardości. Twardość mierzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody Vickersa. W czasie pomiarów, w miejsce określenia wielkości odcisku, dokonywano odczytu maksymalnej wartości zagłębienia sic; penetratora w materiał biologiczny. Stwierdzono, te minimalny konieczny czas obciążenia wynosi 15 minut. Badania modułu sprężystości przeprowadzono opierając się na zaleceniach ASAE. Przeprowadzone testy statystyczne wykazały istotny wpływ zawartości wody oraz rodzaju materiału na jego twardość. Stwierdzono również istnienie interakcji drugiego rzędu pomiędzy współczynnikiem kształtu a zawartością wody. Przeprowadzono estymację nieliniową według różnych modeli. Stosunkowo największą wierność dopasowania krzywej teoretycznej do wyników eksperymentu uzyskano dla modelu potęgowego
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top