Chosen physical features of matured fruits of walnut
 
More details
Hide details
1
Chair of Food Plant Chemistry and Processing, University of Warmia and Mazury, Plac Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
 
2
Belarusian Research Institute for Fruit Growing, Minsk, Byelorussia
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 597-609
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present study was to determine some chosen physical properties of mature walnut (Juglans regia L.) fruit. Thirty walnut samples harvested in the North-East and South-East of Poland, Byelorussia, Moldavia, Uzbekistan and Azerbaijan were used as study material. Morphological features of the walnuts studied were evaluated by the determination of their average weight, height, width, thickness in seam, roundness index nutshell weight, bulkheads and seed. Walnut hardness was determined by compression and penetration tests using an Instron 4301 Universal Testing Machine. The walnuts studied were characterized by significant differences in their morphological features, especially an average nut weight and also nutshell, bulkhead and seed weight. Most of the walnuts were distinguished by a medium or high endocarp mass. Only in the case of 5 samples, seed content was higher than 45% of the whole fruit mass. On the basis of walnut hardness test results it was concluded that over 36.7% of the samples studied was characterized by a small and middle nutshell resistance to compression, 23.3% of the samples had a hard nutshell and only 3.3% of the samples were characterized by a very high nutshell resistance to compression. Positioning of the walnut for the compression test influenced the maximum compression load. Results of the hardness measurement of the nutshell inner part by the penetration test were characterized by less differentiation as compared to the results obtained during the compression test.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane cechy fizyczne dojrzałych owoców orzecha włoskiego
owoce orzecha włoskiego, cechy morfologiczne, twardość, testy ściskania i penetracji
Celem pracy było określenie wybranych cech fizycznych dojrzałych owoców orzecha włoskiego (Juglans regia L.). Materiałem badawczym było 30 prób orzechów zebranych z drzew rosnących na terenie Polski północno-wschodniej i południowo-wschodniej oraz Białorusi, Mołdawii, Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Określono cechy morfologiczne badanych orzechów, wyznaczając ich średnią masę, wysokość, szerokość, grubość na szwie, indeks okrągłości, masę i grubość skorupy oraz masę przegród i jądra. Badano twardość orzechów za pomocą testów ściskania i penetracji. Testy wytrzymałościowe wykonano używając UMT Instron 4301. Badane orzechy charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem cech morfologicznych, szczególnie dotyczyło to ich średniej masy, jak również masy skorupy, przegród i jądra. Większość orzechów cechowała się średnią lub dużą masą endokarpu, ale jedynie w 5 badanych próbach jądro stanowiło więcej niż 45% masy całego owocu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów twardości owoców orzecha włoskiego zaobserwowano, że odpowiednio po 36,7% badanych prób charakteryzowało się małą i średnią wytrzymałością skorupy na ściskanie, 23,3% orzechów posiadało twardą skorupę i jedynie 3,3% prób cechowała bardzo duża wytrzymałość skorupy na ściskanie. Sposób ułożenia orzecha do testu ściskania miał wpływ na maksymalną siłę ściskającą. Wyniki pomiarów twardości wewnętrznej strony skorupy orzecha za pomocą testu penetracji charakteryzowały się mniejszym zróżnicowaniem w porównaniu do rezultatów uzyskanych podczas testu ściskania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top