RESEARCH PAPER
Degradation of loessial soils in the Ciemięga river basin
 
More details
Hide details
1
Katedra Gospodarki Wodą i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-044 Lublin
 
2
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 39-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to estimate erosion risk and soil degradation in a loessial agricultural basin of the Ciemięga river near Lublin with the use of USLE. In the years 1996-l 997 field measurements were performed with disc infiltrometer, rainfall simulator as well as seasonal water properties were controlled (sediment yield) in three measuring points. Empirical data obtained and computer simulation data allow us to estimate both erosion risk and soil degradation in this area. Mean yearly soil loss amounted 192 t/km2/year. Simulation data correlated quite well with empirical data. The model also allowed us to point out proper measures to reduce erosion risk in the Ciemięga river basin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Degradacja gleb lessowych na przykładzie zlewni Ciemięgi
degradacja gleb, erozja wodna, zlewnia lessowa, model USLE
Celem opracowania była ocena zagrożeń erozyjnych i degradacji gleb lessowych na terenie rolniczej zlewni rzeki Ciemięgi na Płaskowyżu Nałęczowskim. W latach 1996-1997 wykonano pomiary wybranych właściwości gleb z zastosowaniem infiltrometru, symulatora opadów deszczu oraz sezonowe pomiary jakości wody w rzece, poprzez określenie ilości wynoszonej zawiesiny w trzech punktach pomiarowych. Średnia wartość strat erozyjnych gleby wynosiła l 92 t/km2/rok. Obliczenia wykonane przy pomocy modelu USLE nie odbiegały od danych empirycznych. Model umożliwił oszacowanie wielkości strat gleby w zlewni w okresie roku oraz wskazał na kierunki przekształceń w użytkowaniu zlewni, które winny doprowadzić do ograniczenia strat gleby, a tym samym procesów degradacyjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top