Occurrence of phosphate ions in loess soils
 
More details
Hide details
1
Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin
 
2
Environmental Protection Institute, Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka102, 20-718 Lublin
 
3
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 69-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In model experiment (anaerobiosis) with full saturation of soil samples with water and their incubation at 5, 10 and 20°C during 0-60 days, phosphate ions (PO4–3) concentration in soil solution, Eh and pH in soil sediment were determined. For the investigations 12 samples from loess soils representing surface-humus horizons were taken from various parts of 4 eroded slopes in a small river catchment near Lublin, Poland. Differentiation in PO4–3 concentration in the range of 0.18-2.10 mg dm–3 was found, depending on the temperature and time of soil samples incubation and also on the place of sampling.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie jonów fosforanowych w glebach lessowych
jony fosforanowe, Eh, pH, gleby lessowe, warunki anaerobowe
W doświadczeniu modelowym badano wpływ zalania gleb wodą (anaerobiozy) i inkubacji w zróżnicowanych temperaturach 5, 10 i 20oC w czasie 0-60 dni na stężenie jonów fosforanowych w roztworze glebowym oraz Eh i pH w osadzie glebowym. Przebadano 12 próbek reprezentujących próchniczną warstwę wierzchnią gleb lessowych pobranych z różnych miejsc zlewni rzeki Ciemięgi k. Lublina. Stwierdzone stężenie jonów fosforanowych w granicach 0,18-2,10 mg•dm–3 było zależne od miejsca pobrania próbek z gleb wzdłuż zlewni i z erodowanych zboczy, a także od temperatury i czasu trwania inkubacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top