Influence of tillage systems on weed infestation of soybean plantation
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 56-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the influence of plough and no-tillage systems in combination with various tillage depths on species composition, number and air-dry mass of weeds in soybean canopy. The three-year study revealed that the no-tillage system and deep cultivation caused an apparent increase of majority of dominating weeds number as compared to the plough and shallow tillage systems. The tillage systems studied in the experiment significantly modified the number and air-dry mass of weeds. Higher values of both traits were recorded under no-tillage cultivation conditions: weed number by 54.6%, and air-dry mass of weeds by 51.7% higher than in objects with plough tillage. The tillage depth significantly differentiated the weed number per 1 m2. In objects with deep tillage cultivation, that trait value was higher by 68.0% than under conditions of shallow tillage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ systemów uprawy roli na zachwaszczenie soi
system płużny, system bezpłużny, uprawa głęboka, uprawa płytka, zachwaszczenie soi
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli we współdziałaniu ze zróżnicowaną głębokością uprawy na skład gatunkowy, liczbę i powietrznie suchą masę chwastów w łanie soi. Na podstawie trzyletnich badań stwierdzono, że system bezpłużny i głęboka uprawa spowodowały wyraźny wzrost liczebności większości gatunków chwastów dominujących, w porównaniu z płużną i płytką uprawą roli. Badane w doświadczeniu systemy uprawy istotnie modyfikowały liczbę i powietrznie suchą masę chwastów. Większą wartość obu cech zaobserwowano w warunkach bezorkowej uprawy, gdzie liczba chwastów była o 54,6%, a powietrznie sucha masa chwastów o 51,7% większa niż na obiektach z uprawą płużną. Głębokość uprawy roli różnicowała istotnie liczbę chwastów na 1 m2. Na obiektach z głęboką uprawą wartość tej cechy była o 68,0% wyższa niż w warunkach uprawy płytkiej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top