RESEARCH PAPER
Integrated system of antierosion protection and water control of up land regions under intensive agriculture use
 
More details
Hide details
1
Zakład Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka40B, 20-618 Lublin, Poland
 
2
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B,20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-18
 
 
Acta Agroph. 2005, 4(121 -), 1-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study the authors have made an attempt at assessing the performance of unique anti-erosion protective installations realized at the Olszanka object near Krasnystaw. Particular emphasis was placed on the possibility of application of the system in question for minimization of the effect of area contamination of agricultural origin on the environment. The Olszanka object, with a surface area of about 180 hectares, is a farm with intensive type of production in the area of agricultural crops and pomiculture. It is located in the Lublin Upplands, in the Działy Grabowieckie region. The area of the farm, with slopes up to 15%, is covered with loess formations of considerable depth. The area is characterized by a dense network of ravines. The high water erosion hazard present in the area required the application of a number of protective measures. The assessment of their performance was facilitated by the existence of technical documentation, expert opinions, and technical designs, covering the period of the past forty years. The study presented herein was realized by the authors' team in the years 2001-2004 basing on the research project No. 1564/T09/200 1121 of the State Committee for Scientific Research. The study covered geodetic, meteorological and soil moisture monitoring, and, though to a lesser degree, monitoring of the chemical composition of precipitation water running off the area. Laboratory and field experiments permitted the parametrization of the area studied, which formed the basis for subsequent numerical model studies. Within the scope of the study an attempt was made at developing original, and utilizing existing simulation models of erosion, flow of precipitation water down slopes and in the valley, dynamics of precipitation water infiltration, dynamics of soil moisture changes, and migration of pollutants within the soil-plant-atmosphere system. Implementation of the above models permitted a multi-aspect assessment of the effect of the integrated system of anti-erosion protection and protection against the expansion of area contamination onto the environment. Also, it permitted the development of a method for the design of such protection systems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo
zabiegi przeciwerozyjne, gleby lessowe, rolnictwo intensywne
W opracowaniu Autorzy podjęli próbę oceny funkcjonowania unikalnych zabezpieczeń przeciwerozyjnych zrealizowanych na ternie obiektu "Olszanka" k. Krasnegostawu. Zwrócono uwagę na wykorzystanie powyższego systemu do minimalizacji oddziaływania zanieczyszczeń obszarowych pochodzących z produkcji rolnej na środowisko. Obiekt ten o powierzchni 180 ha to gospodarstwo produkcyjne rolniczo-sadownicze o intensywnym sposobie użytkowania. Zlokalizowane jest ono na terenie Wyżyny Lubelskiej – Działy Grabowieckie. Obszar ten pokryty jest utworami lessowymi o grubości 8-24 m, z silnie rozczłonkowaną rzeźbą terenu przez gęstą sieć wąwozów. Spadki terenu dochodzą często do 15%. Znaczne zagrożenie erozja wodną wymagało zastosowania szeregu rodzajów zabezpieczeń. Jedno z nich otrzymało w 2004 r. patent krajowy nr P.345788. Ocenę funkcjonowania zabezpieczeń antyerozyjnych ułatwiło istnienie dokumentacji i ekspertyz i projektów technicznych, obejmującej okres ostatnich 40 lat. Przedstawione w pracy badania realizowane były przez zespół autorski w latach 2001-2004, w oparciu o program badawczy KBN nr 1564/T09/2001l21. Obejmowały one monitoring geodezyjny, meteorologiczny oraz uwilgotnienia gleby i, choć w mniejszym zakresie chemizmu spływających wód opadowych. Na podstawie badai1 laboratoryjnych i terenowych dokonano parametryzacji rozpatrywanego obszaru, co umożliwiło dalsze badania modelowe-numeryczne. Badania realizowane w latach 2001-2004 obejmowały prace studyjne, laboratoryjne, symulacyjne i terenowe. Były wykonane w ramach 4 sezonów obejmujące okresem czerwiec-wrzesień. W ramach pracy podjęto próbę własnych i wykorzystania już istniejących modeli symulacyjnych: erozji, spływu wód opadowych po stoku i w dolinie, dynamiki infiltracji wód opadowych, dynamiki zmian uwilgotnienia oraz migracji zanieczyszczeń w systemie gleba roślina atmosfera. W drożenie powyższych modeli umożliwiło dokonacie wieloaspektowej oceny oddziaływania badanego zintegrowanego systemu zabezpieczeń przeciwerozyjnych i przeciw rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń obszarowych na środowisko. Pozwolił również na opracowanie metody projektowania powyższego systemu zabezpieczeń.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top