Natural methods of municipal plant sludges utilization with consideration of chemical erosion
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Development and Protection, Agricultural University, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
2
Institute of Environmental Protection Division Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39b, 51-618 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 191-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of research on the influence of soil fertilization with preliminary sediments (150 Mg ha-1 d.m.) on the soil solution composition and underground water are presented in this work. The quality of infiltrating waters was increasing together with increasing depth. The usage of preliminary sediments coming from the sewage treatment might cause underground water pollution with nitrate because the concentration of this nitrogen form in the soil solution increases even up to 43.7 g N-NO3 m‑3. Higher nitrate concentration is to be seen in infiltration water than in capillary rise. The chemical composition of the soil solution shows that waters which head for the ground surface contain less pollution components than waters which infiltrate from the surface to underground waters. The investigated heavy metals sometimes show different proprieties – some of them enter easily into the soil solution, while others are permanently bound in the exchangeable soil sorption complex.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przyrodnicze metody unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych z uwzględnieniem erozji chemicznej
osad, roztwór glebowy, woda gruntowa, zanieczyszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nawożenia gleb osadami wstępnymi (150 Mg ×ha-1 s.m.) na skład roztworu glebowego i wód gruntowych. Ilość wód wsiąkających wzrastała wraz ze wzrostem głębokości umieszczenia powierzchni przechwytujących wodę. Stosowanie osadów wstępnych z komunalnych oczyszczalni ścieków może spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych azotanami, bowiem stężenia tej formy azotu w roztworze glebowym wzrastają nawet do 43,7 g N-NO3 m‑3. Wyższe stężenia azotanów występują w wodach zstępujących niż wstępujących. Skład chemiczny roztworu glebowego wskazuje, że wody przemieszczające się ku powierzchni terenu zawierają mniej składników zanieczyszczeń niż wody wsiąkające z powierzchni terenu w kierunku wód gruntowych. Badane metale ciężkie wykazują niekiedy odmienne właściwości. Jedne z nich stosunkowo łatwo przechodzą do roztworu glebowego inne są trwale wiązane w kompleksie sorpcyjnym gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top