Role of grassland in the reduction of area pollution originating from agriculture in sculptured areas
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 93-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work is an analysis of ground water quality in the sculptured area of an agricultural catchment. The investigations were performed in 2001-2003 in the catchment of the Ciemięga river in the area of Snopków near Lublin. Ground water samples for the analysis were taken from four sections in two points on each of them: 1 – in cultivation zone at the bottom of a slope under intensive agricultural use, 2 – at the bottom of river valley in a zone of permanent grassland. The analyses revealed high concentrations of biogenic substances (ammonium, nitrate, nitrite, phosphorus and potassium) in the zone of the cultivated field, particularly in vegetation season. At the same time, an evident concentration decrease of most of the biogenic compounds was observed in the zone of grassland, which points to its positive effect on area pollution reduction of agricultural origin in sculptured areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola użytku zielonego w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych pochodzących z rolnictwa na terenie urzeźbionym
użytek zielony, wody gruntowe, zanieczyszczenia obszarowe, teren urzeźbiony
Celem pracy jest analiza jakości wód gruntowych na terenie urzeźbionej zlewni rolniczej. Badania prowadzono w latach 2001-2003 w zlewni rzeki Ciemięgi, na terenie miejscowości Snopków koło Lublina. Próby wód gruntowych do analiz pobierano, na czterech przekrojach, w dwóch punktach na każdym z nich: 1 – u podnóża stoku intensywnie użytkowanego rolniczo, 2 – w dnie doliny rzecznej, w strefie trwałego użytku zielonego. Analizy wykazały wysokie stężenia substancji biogennych (amoniaku, azotanów, azotynów, fosforanów i potasu) na terenie gruntu ornego, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Jednocześnie zaobserwowano wyraźne zmniejszenie stężeń większości związków biogennych w strefie użytku zielonego, co wskazuje na pozytywny jego wpływ na ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na terenach urzeźbionych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top